3.01.23

Sotsiaalteenused

 

Sotsiaalteenuseid on õigus taotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Jõelähtme vallas ning kelle igapäevane toimetulekuvõime on häiritud ja ta vajab toimetulemiseks kõrvalabi, välja arvatud vältimatu sotsiaalabi andmine, mida korraldab see kohaliku omavalitsuse üksus, kelle haldusterritooriumil isik abi vajamisel viibib.

Jõelähtme vallavalitsus korraldab kõiki sotsiaalhoolekande seadusest tulenevaid teenuseid ning samuti isiku abivajadusest lähtuvalt vabatahtlikke teenuseid nagu erinevad nõustamised, tugirühmad jms.

Teenuse saamiseks esitab abivajaja vallavalitsusele taotluse, milles kirjeldab oma abivajadust. Valla sotsiaaltöötajad teevad vajadusel taotlejale kodukülastuse, mille käigus hinnatakse abivajaduse suurust ning selgitatakse välja sobivaim teenus.

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõelähtme vallas.