16.05.23

Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirja muutmine

Keskkonnaamet on koostanud kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamise kavatsuse ja sellele oodati huvigruppide, eelkõige kohalike omavalitsuste ettepanekuid kuni 21. aprillini 2023.

Muudatus, mis kõige enam puudutab kohalikke omavalitsusi, on seotud rahvaürituste korraldamisega. Keskkonnaamet teeb ettepaneku, et munitsipaalmaal toimuvad rahvaüritused edaspidi Keskkonnaameti kooskõlastuseta. Keskkonnaamet ei näe vajadust anda ürituse läbiviimiseks topelt kooskõlastust, munitsipaalmaal viiakse edaspidi rahvaüritusi läbi kohaliku omavalitsuse nõusolekul ja vastutusel. Erandina on Keskkonnaameti kooskõlastus vajalik rattaürituste korraldamiseks. 

Kuna parkide planeerimisel on arvestatud kõrge külastuskoormusega ja pargid paiknevad sageli linnaruumis, on leevendus tehtud ka osalejate arvule rahvaürituse korraldamisel, lubades ettevalmistamata kohtadesse Keskkonnaameti nõusolekuta 50 asemel kuni 100 osalejat.

Ühtegi uut objekti kaitse-eeskirja muutmisega kaitse alla ei võeta ega arvata kaitse alt välja, samuti ei muudeta kaitsealuste objektide piire. Olemasolevate kaitsealuste parkide, puistute ja arboreetumite kohta leiab infot Eesti looduse infosüsteemist, kus on andmed 452 riikliku kaitse all oleva pargi, puistu ja arboreetumi kohta. 

Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamise kavatsus

Keskkonnaamet tutvustas väljatöötamise kavatsust MS Teamsi vahendusel 4. aprillil kell 13 SIIN. Parandusettepanekud või vastuväited väljatöötamise kavatsusele sai esitada Keskkonnaametile kirjalikult aadressile info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 21. aprilliks 2023.

Lisainfo: Imbi Mets, tel. 329 5543, imbi.mets@keskkonnaamet.ee ja Riina Kotter, tel. 503 7128, riina.kotter@keskkonnaamet.ee

 

Muudetakse kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskirja

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 9. septembri 2022 aasta käskkirjaga nr 1-2/22/312 on algatatud määruse „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri" eelnõu menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

Määrusega muudetakse kaitstavate looduse üksikobjektide kaitsekorda. Ühtegi uut üksikobjekti ei võeta kaitse alla ega arvata kaitse alt välja, samuti ei muudeta objektide piiranguvööndi ulatust. Kaitsekorda muudetakse, et viia see kooskõlla looduskaitseseadusega. Hetkel kehtiv 2003. aastal kinnitatud eeskiri on vananenud.

Kaitse-eeskirja eelnõu ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal 09.11–05.12.2022 Keskkonnaameti veebilehel. Kui soovite saada materjale paberkandjal koju, võtke palun ühendust Keskkonnaameti looduskaitse planeerimise vanemspetsialisti Liggi Nammiga.

Keskkonnaamet ootab põhjendatud ettepanekuid ning kutsub aktiivselt osalema avalikustatud kaitse-eeskirja eelnõu menetluses. Parandusettepanekud ja vastuväited kaitse-eeskirja eelnõu kohta esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või F.J. Wiedemanni 13, 72213, Türi) hiljemalt 05.12.2022.

Keskkonnaamet teeb looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Vastava ettepanekuta avalikku arutelu ei korraldata. Keskkonnaamet vastab kõikidele küsimustele meelsasti telefoni või kirja teel.

Eesti looduse infosüsteemi andmetel on 2022. a oktoobri seisuga kaitse all 1080 üksikobjekti, millest 566 on üksikpuud või puude grupid (salud, alleed), 419 geoloogilised üksikobjektid (rändrahnud, kivikülvid, pangad, paljandid, koopad, astangud), 73 hüdrogeoloogilised üksikobjektid (allikad, karst, joad, kärestikud, järved) ja 22 maastikulised üksikobjektid (maastikku ilmestavad positiivsed (nn mäed, vallid) ja negatiivsed (orud, nõod, kraatrid) pinnavormid).

Kus asuvad riikliku kaitse all olevad üksikobjektid, saab vaadata Maa-ameti geoportaalist või keskkonnaportaalist.

Kui 05.12.2022 ei ole kaitse-eeskirja eelnõule parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestab Keskkonnaamet, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu 2023. aasta alguses ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2023. aasta esimesel poolel.

Lisainfo: Liggi Namm, 522 6894, liggi.namm@keskkonnaamet.ee

 

Keskkonnaamet teatab , et perioodil 29.september – 10. november 2023  toimus Maardu III uuringuruumis lubjakivikarjääri rajamise ja lubjakivi kaevandamisega kaasneva keskkonnamõjude...

Maardu III uuringuruumi aruandele saab esitada ettepanekuid kuni 17. novembrini

Keskkonnaamet teatab , et perioodil 29.september – 10. november 2023  toimus Maardu III uuringuruumis lubjakivikarjääri rajamise ja lubjakivi kaevandamisega kaasneva keskkonnamõjude...

Euroopa jäätmetekke vähendamise nädal "Pakend" , alapealkirjaga „Tule pakist välja" toimub taaskord novembri eelviimasel nädalal: 18.-26. november 2023. Kampaania raames kutsume ülesse...

Jäätmetekke vähendamise nädal "Tule pakist välja" toimub 18.-26. novembril

Euroopa jäätmetekke vähendamise nädal "Pakend" , alapealkirjaga „Tule pakist välja" toimub taaskord novembri eelviimasel nädalal: 18.-26. november 2023. Kampaania raames kutsume ülesse...

Limestone factories of Estonia OÜ (endise ärinimega Paekivitoodete Tehase osaühing)  esitas 19.03.2021 avalduse keskkonnamõjude hindamise (edaspidi KMH) algatamiseks Maardu III...

Maardu III uuringuruumist Maardu külas

Limestone factories of Estonia OÜ (endise ärinimega Paekivitoodete Tehase osaühing)  esitas 19.03.2021 avalduse keskkonnamõjude hindamise (edaspidi KMH) algatamiseks Maardu III...

Ohtlike jäätmete viskamine segaolmejäätmete konteinerisse ei ole lubatud, sest see saastab oluliselt meie koduvalla elukeskkonda. Vallavalitsus korraldab 4. novembril sügisese ohtlike...

Sügisene ohtlike jäätmete kogumisring toimub 4. novembril

Ohtlike jäätmete viskamine segaolmejäätmete konteinerisse ei ole lubatud, sest see saastab oluliselt meie koduvalla elukeskkonda. Vallavalitsus korraldab 4. novembril sügisese ohtlike...

  01. veebruarist 2023 võetakse vastu hajaasustuse programmi taotlusi.  Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna...

Hajaasustuse programm 2023

  01. veebruarist 2023 võetakse vastu hajaasustuse programmi taotlusi.  Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna...

Kui Te ei ole saanud lepingut e-maili või posti teel, palun andke sellest AS-le Eesti Keskkonnateenused teada. Juhime tähelepanu, et saadetud lepinguga on kaasas ka kaaskiri, mis sisaldab...

14. oktoobril saatis Eesti Keskkonnateenused välja uued jäätmeveolepingud

Kui Te ei ole saanud lepingut e-maili või posti teel, palun andke sellest AS-le Eesti Keskkonnateenused teada. Juhime tähelepanu, et saadetud lepinguga on kaasas ka kaaskiri, mis sisaldab...

Ohtlike jäätmete viskamine segaolmejäätmete konteinerisse ei ole lubatud – see saastab oluliselt meie koduvalla elukeskkonda. Vallavalitsus korraldab 5.novembril sügisese ohtlike jäätmete...

Sügisene ohtlike jäätmete kogumisring toimub 5.novembril

Ohtlike jäätmete viskamine segaolmejäätmete konteinerisse ei ole lubatud – see saastab oluliselt meie koduvalla elukeskkonda. Vallavalitsus korraldab 5.novembril sügisese ohtlike jäätmete...

2025. aastaks peab iga kohalik omavalitsus saavutama majapidamistes tekkinud olmeliste jäätmete ringlussesse võtmise vähemalt 55% ulatuses. Tänane tase on 30% juures, mis tähendab selget...

Uue korraldatud jäätmeveo tingimustest

2025. aastaks peab iga kohalik omavalitsus saavutama majapidamistes tekkinud olmeliste jäätmete ringlussesse võtmise vähemalt 55% ulatuses. Tänane tase on 30% juures, mis tähendab selget...

Toidujäätmete eraldi kogumine on vajalik tegevus: Jõelähtme valla uue korraldatud jäätmeveo tingimused näevad ette, et kõik elanikud peavad hakkama alates 1.01 2023 tekkekohal...

Biojäätmeid tuleb eraldi koguma hakata alates 1. jaanuarist 2023

Toidujäätmete eraldi kogumine on vajalik tegevus: Jõelähtme valla uue korraldatud jäätmeveo tingimused näevad ette, et kõik elanikud peavad hakkama alates 1.01 2023 tekkekohal...

Jõelähtme valla uue korraldatud jäätmeveo tingimused näevad ette, et kõik elanikud peavad hakkama alates 1.01.2023 tekkekohal liigiti koguma biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid ehk...

Uuest aastast tuleb biojäätmed eraldi koguda

Jõelähtme valla uue korraldatud jäätmeveo tingimused näevad ette, et kõik elanikud peavad hakkama alates 1.01.2023 tekkekohal liigiti koguma biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid ehk...

„Vabandage, Teil kukkus midagi…" Maailmakoristuspäev 2022 Maailmakoristuspäev on 2019. aastast saadik pööranud koristuspäeva käigus tähelepanu meid ümbritsevale väikeprügile ning looduses...

Maailmakoristuspäev toimub 17. septembril

„Vabandage, Teil kukkus midagi…" Maailmakoristuspäev 2022 Maailmakoristuspäev on 2019. aastast saadik pööranud koristuspäeva käigus tähelepanu meid ümbritsevale väikeprügile ning looduses...

Laupäeval, 21. mail avastati Jõelähtme vallamaja ligidal asuva murdunud ladvaga kuuse pealt kaks armsat tegelast. Esmaspäeval olid selleks ajaks identifitseeritud kõrvukrätsud endiselt kuusel...

Hätta sattunud kakuline vajab abi

Laupäeval, 21. mail avastati Jõelähtme vallamaja ligidal asuva murdunud ladvaga kuuse pealt kaks armsat tegelast. Esmaspäeval olid selleks ajaks identifitseeritud kõrvukrätsud endiselt kuusel...

Loodus toimetab omasoodu ja seal kehtivad oma reeglid – nende loomulik toimimine ei vaja inimese sekkumist. Sekkumine võib teha loomale hoopis karuteene ja tuua ebameeldivaid tagajärgi ka...

Ära sekku metslooma ellu, ta ei ole kodu- ega lemmikloom

Loodus toimetab omasoodu ja seal kehtivad oma reeglid – nende loomulik toimimine ei vaja inimese sekkumist. Sekkumine võib teha loomale hoopis karuteene ja tuua ebameeldivaid tagajärgi ka...

Vallavalitsus korraldas 7.mail kevadise ohtlike jäätmete kogumisringi Jõelähtme valla elanikele. Jäätmeid sai üle anda tasuta. Üle sai anda kodumajapidamistes tekkinud ohtlikke jäätmeid:...

7. mail toimus kevadine ohtlike jäätmete kogumisring

Vallavalitsus korraldas 7.mail kevadise ohtlike jäätmete kogumisringi Jõelähtme valla elanikele. Jäätmeid sai üle anda tasuta. Üle sai anda kodumajapidamistes tekkinud ohtlikke jäätmeid:...

  Loodusvaatluste nutirakendus on loodud kõigile loodusesõpradele, kes soovivad oma vaatlusi salvestada ning jagada. Rakendus võimaldab määrata asukohta, lisada vaatlusele foto-,...

Liigu, vaatle, avasta koos loodusvaatluse nutirakendusega

  Loodusvaatluste nutirakendus on loodud kõigile loodusesõpradele, kes soovivad oma vaatlusi salvestada ning jagada. Rakendus võimaldab määrata asukohta, lisada vaatlusele foto-,...

Rail Baltica raudtee projekteerimine jõuab Harju maakonnas peatselt lõpule, kuid ehitustegevus on paralleelselt projekteerimisega tegelikult juba alanud. Mitmel pool Eestimaal ehitatakse...

Rail Baltica teemaõhtu 1. juunil Loo kultuurikeskuses

Rail Baltica raudtee projekteerimine jõuab Harju maakonnas peatselt lõpule, kuid ehitustegevus on paralleelselt projekteerimisega tegelikult juba alanud. Mitmel pool Eestimaal ehitatakse...

Valitsus otsustas  toetada kultuuriväärtuseks kuulutatud Linnamäe hüdroelektrijaama paisu säilimist. Lisaks paisu säilimise toetamisele kiitis valitsus heaks kultuuriminister Tiit Teriku...

Valitsus otsustas Linnamäe paisu säilitamise kasuks

Valitsus otsustas  toetada kultuuriväärtuseks kuulutatud Linnamäe hüdroelektrijaama paisu säilimist. Lisaks paisu säilimise toetamisele kiitis valitsus heaks kultuuriminister Tiit Teriku...

Kevade algusega on Päästeamet pidevalt väljakutsetel kustutamas kulu põletamisest või hooletult ära visatud suitsukonidest alguse saanud ulatuslike põlenguid. Päästeamet tuletab meelde, ...

Kevade saabudes jõuab kätte ka tuleohtlik aeg

Kevade algusega on Päästeamet pidevalt väljakutsetel kustutamas kulu põletamisest või hooletult ära visatud suitsukonidest alguse saanud ulatuslike põlenguid. Päästeamet tuletab meelde, ...

Juba täna algavad Jõelähtme vallas kevadised koristustalgud. Leia enda kodukoha või südamelähedane talgutegu ja löö kampa: ...

Tänasest algavad Jõelähtme vallas kevadised koristustalgud

Juba täna algavad Jõelähtme vallas kevadised koristustalgud. Leia enda kodukoha või südamelähedane talgutegu ja löö kampa: ...

Koostamisel on Kostivere maastikukaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2022‒2031 . Avalikkuse kaasamise koosolek toimub 28. aprill, kell 15 Teams´i vahendusel. Kõik huvilised on oodatud...

Kostivere maastikukaitseala kaitsekorralduskava koosolek toimub 28 aprillil

Koostamisel on Kostivere maastikukaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2022‒2031 . Avalikkuse kaasamise koosolek toimub 28. aprill, kell 15 Teams´i vahendusel. Kõik huvilised on oodatud...

12.09.22
  •  

 

Toimetaja: LAURA RUUL