Teemaplaneeringu „Veeldatud loodusliku maagaasi terminali asukoha valimine" kehtestamine

Jõelähtme Vallavolikogu on kehtestanud 15.12.2016 otsusega nr 416 teemaplaneeringu „Veeldatud loodusliku maagaasi terminali asukoha valimine".

Teemaplaneeringu koostamise eesmärgiks on täpsustada Jõelähtme valla territooriumi osal kehtivat Jõelähtme valla üldplaneeringut ja täiendada seda LNG terminali kui olulise ruumilise mõjuga objekti (ORMO) võimaliku asukoha osas, võrreldes terminali alternatiivseid asukohti ning võimalikku keskkonnamõju suurust ja ulatust, ning määrata terminali asukoht. Teemaplaneeringu ala on ca 300 ha.

Aktsiaselts TALLINNA SADAM soovib LNG terminali kavandada regionaalse tähtsusega terminalina, mis tähendab, et see vastab kogu regiooni (Balti riigid ja lisaks ka Soome Vabariik) tarbijate vajadustele. Lisaks sellele on antud LNG terminal kavandatud Soome lahe piirkonna mereliikluse vajadusi katva keskse jaotusterminalina. Kavandatava LNG terminali puhul on tegemist spetsiifilise ja funktsionaalselt koos toimivatest ehitistest koosneva ehitusliku kompleksiga, mille koosseisu kuulub ka kai ja lossimissild LNG tankerite lossimiseks ja laadimiseks. LNG terminali maksimaalseks mahutipargi suuruseks on kavandatud kuni 400 000 m3 LNG ja arvestades regionaalset turgu (Baltikum ja Soome) käideldaks kuni 5 miljardit Nm3 maagaasi aastas. LNG terminali aluse maa pindala jääb eeldatavasti ligikaudu 13 ha piiresse.

LNG terminali rajamise ja ekspluateerimise olulised keskkonnamõjud on välisõhu saaste, müra ja ohuriskid. Üldiselt jagunevad leevendavad meetmed parima võimaliku tehnika kasutamise (tehnilisteks) meetmeteks ja korralduslikeks meetmeteks. Selleks, et vajalikud tehnilised meetmed saaksid nõuetekohaselt välja ehitatud, tuleb nendega arvestada terminali projekteerimise staadiumis. Korralduslikud meetmed tuleb juurutada terminali töötajate värbamise ja koolitamise ning tegevusjuhiste koostamise staadiumis. 

 

Materjalid