3.01.23

Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused

Sotsiaaltoetused on mõeldud perekonna toimetuleku soodustamiseks ja toetust makstakse leibkonna netosissetuleku suurust arvestades.

Sissetulekust sõltuvaid sotsiaaltoetusi makstakse Jõelähtme valla vähekindlustatud isikutele ja peredele hädavajalike kulude osaliseks katmiseks, mida ei hüvitata riiklike toetuste ja teenustega ja piisavate elatusvahenditeta isikutele vältimatu sotsiaalabi osutamiseks. Toetuste maksmisel ja toetuse suuruse määramisel arvestatakse taotleja üldist materiaalset olukorda, tervislikku seisundit, ülalpeetavate arvu, vanust ja leibkonda kõikide liikmete netosissetulekuid taotlusele eelnenud kolmel kuul.

Toimetulekut soodustavat sotsiaaltoetust on õigus taotleda isikul, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris jooksva aasta 1. jaanuari seisuga registreeritud Jõelähtme vald või kes ajutiselt viibib Jõelähtme valla territooriumil ning vajab vältimatut abi.

Alates 1.06.2022.a. on Jõelähtme valla kohalik toimetulekupiir perekonna esimese liikme kohta 400 eurot, alaealiste laste kohta 480 eurot ning perekonna iga järgneva liikme kohta 320 eurot. Sotsiaaltoetusi on õigustatud saama perekonnad, kellel jääb pärast eluasemekulude tasumist kätte vähem raha äraelamiseks, kui on toimetulekupiir.

 

Näiteid perekonna toimetulekupiiri arvestamisest:

 • 1 täiskasvanu + 1 laps = toimetulekupiir 840 eurot
 • 2 täiskasvanut + 1 laps = 1200 eurot
 • 1 täiskasvanu + 2 last = 1360 eurot
 • 2 täiskasvanut + 2 last = 1680 eurot
 • 1 täiskasvanu + 3 last = 1840 eurot
 • 2 täiskasvanut + 3 last = 2160 eurot.

 

Perekonnal on õigus sotsiaaltoetusele kui pereliikmete arvu korral jääb perekonnal pärast eluasemekulude tasumist kätte väiksem summa, kui on ülaltoodud näites märgitud.

Toetuse määramisel võetakse arvesse perekonna sissetulekuid ning eluasemekulusid. 

Toimetulekut soodustavad sotsiaaltoetused:

1. Tervisetoetusi saab taotleda:

 • retseptiravimitele tehtud kulude osaliseks hüvitamiseks – toetust makstakse nimelise ostutšeki alusel kuni 75 eurot aastas, mitme kroonilise haiguse samaaegsel esinemisel makstakse toetust kuni 150 eurot aastas. Toetuse määramisel võetakse arvesse isikule sotsiaalkindlustusameti poolt määratud sotsiaaltoetuse määra (vastavalt puudest tingitud lisakuludele) kuus;
 • prillide ostmiseks - toetuse suuruseks on kuni 100% prilliklaaside ostu summast;
 • tehniliste ning muude abivahendite ostmise ja rentimise omaosaluskulude osaliseks hüvitamiseks (va hambaproteesid) - toetuse suurus on kuni 100% isiku kanda jäävast vahendi maksumusest. Erandkorras eraldatakse toetust suuremas ulatuses tagades taotlejale toimetulekupiir;
 • raviprotseduuridel osalemiseks - toetust makstakse taastusravi protseduuride omaosaluse osaliseks katmiseks arsti ettekirjutuse alusel, hooldusravil viibimise kulude katteks ning rehabilitatsiooniplaanist tulenevate raviprotseduuride hüvitamiseks. Toetuse suurus on kuni 100% isiku omaosalusest. Toetust ei maksta eriarstide visiiditasude maksmiseks.
 • põetus- ja hooldusvahendite ostu kulude osaliseks hüvitamiseks – toetust makstakse kuludokumentide alusel kuni 150 eurot aastas;
 • ravikindlustuseta isiku ravikulude hüvitamiseks – toetust makstakse halvenenud tervise ja tööturul vähese konkurentsivõimega isikute töövõimetuspensioni taotlemise esmaste uuringute kulude katteks.

 

2. Lastega perede toetusi saab taotleda:

 • riiete ja jalanõude ostmiseks – toetust makstakse üks kord kalendriaasta jooksul, toetuse suuruseks kuni 100 eurot lapse kohta. Täiendavalt võib taotleda toetust põhikooli või gümnaasiumi lõpetamiseks;
 • koolieelse lasteasutuse toiduraha ja osalustasu maksmisest vabastamine – toetus määratakse kuni üheks õppeaastaks;
 • spordi- ja huvitegevuse osalustasu maksmiseks – toetust makstakse kuni 224 eurot kalendriaasta jooksul;
 • lapse õppekavavälise tegevuse osaliseks katmiseks (klassiekskursioon, teatri külastus jms);
 • õpilaskodu kohatasu maksmine – toetus määratakse kuni üheks õppeaastaks ning toetuse suuruseks on kuni 100% kohamaksumusest.

 

3. Küttetoetust makstakse eluaseme küttega seotud kulutuste osaliseks hüvitamiseks ning toetust saab taotleda küttekulu kompenseerimiseks - toetust makstakse kuni 200 eurot ühe kalendriaasta jooksul kuludokumendi alusel. Toetust ei maksta toimetulekutoetuse saajatele.

 

4. Erakorralist toetust saab taotleda:

 • dokumentide taotlemiseks – toetust makstakse ID-kaardi või elamisloa taotlemiseks vajaliku riigilõivu tasumiseks kuni 100%;
 • vältimatu sotsiaalabi andmiseks – toetust makstakse ühekordselt isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu, invaliidistumise, raske ravimatu haiguse, tulekahju või muu õnnetusjuhtumi tagajärjel. Abi osutamise viisi ja/või makstava toetuse suuruse otsustab vallavalitsus juhtumipõhiselt.
 • Sotsiaaltöötajal on kooskõlastatult valla sotsiaalkomisjoniga õigus eraldada abivajajale toidupakk, mille maksumus on kuni 25 eurot ühe inimese kohta.

Sotsiaaltoetuse avaldusele tuleb alati juurde lisada järgmised dokumendid:

 • kulutuste suurust tõendavad dokumendid (tšekid, arved, maksekorraldused);
 • kuludokumendid jooksva kuu eest (eluaseme kulud, elekter jms);
 • kõigi pereliikmete viimase 3 kuu kõigi arvelduskontode väljavõtted;
 • kirjalik loetelu isiku ja/või tema leibkonna kasutuses ja omandis olevatest kinnis- ja vallasasjadest.

Vallavalitsusel on taotluse menetlemise käigus õigus küsida taotlejalt täiendavaid dokumente, sellest teavitatakse taotlejat peale avalduse vastuvõtmist ning puuduste kõrvaldamiseks antakse taotlejale  tähtaeg. Toetuse taotlused, millele ei ole määratud tähtaja jooksul esitatud täiendavalt vajalikke dokumente, võib vallavalitsus jätta läbi vaatamata. Kui puudus kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus tähtaegselt esitatuks.

 

Toimetulekut soodustavate sotsiaaltoetuste maksmise kord

Sotsiaaltoetuse taotlemise avaldus

Lasteaiatoidu kompensatsiooni taotlemise avaldus