3.01.23

Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluasemekulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.

Toimetulekutoetuse suurus sõltub järgnevatest asjaoludest:

 • üksi elava isiku või perekonna sissetuleku suurusest (üldjuhul lähtutakse eelmise kuu sissetulekust, teatud juhtudel võetakse arvesse viimase kuue kuu sissetulek);

 • jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude suurusest (eluasemekulud kuuluvad toimetulekutoetuse vahenditest katmisele sotsiaalselt põhjendatud normi ning kohalike omavalitsuste kehtestatud piirmäärade raames);

 • toimetulekupiirist. Toimetulekupiiri kehtestab iga-aastaselt Riigikogu. Alates 1. juunist 2022 on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 200 eurot kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 240 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 160 eurot kuus. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot, mida maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. 

Üldine valem toimetulekutoetuse arvestamiseks on järgmine:  

toimetulekutoetus =  toimetulekupiir + eluasemekulud - sissetulekud.

Kui toimetulekutoetus määratakse isikule, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on tal õigus saada koos toimetulekutoetusega 15 eurot täiendavat sotsiaaltoetust.

Sotsiaalhoolekande seaduse kohaselt loetakse toimetulekutoetuse määramisel perekonnaliikmeteks samas eluruumis elavad ühise majapidamisega:

 • abielus või abieluga sarnanevas suhtes olevad isikud;

 • esimese ja teise astme alanejad ja ülenejad sugulased;

 • muud isikud, keda seob ühine kodune majapidamine.

Toimetulekutoetuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus, milles märgitakse ära toetuse määramisel arvessevõetavate isikute (taotleja ja tema perekonnaliikmed) nimed, nende isikukoodid või sünniajad ja sotsiaalsed seisundid. 
 
Taotlusele tuleb lisada dokumendid, mis tõendavad eelmisel kuul saadud netosissetulekuid (ja ära makstud elatise suurust, juhul kui toetuse taotleja maksab kellelegi elatist).  Kui toimetulekutoetuse taotleja või tema perekonnaliige saab sissetulekuid, mis on makstud mitmeks kuuks ette või tagantjärele,  on kohalikul omavalitsusel õigus küsida dokumente, mis tõendavad viimase kuue kuu sissetulekuid ning võtta toetuse arvestamise aluseks viimase kuue kuu sissetulek. Kui mõne sissetuleku liiki või suurust ei ole võimalik dokumentaalselt tõendada, kinnitab toimetulekutoetuse taotleja seda oma allkirjaga.

Taotlus toimetulekutoetuse saamiseks tuleb esitada hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks linna- või vallavalitsusele, kelle haldusterritooriumil asub toetuse taotleja tegelik elukoht.
 
Kui toetuse taotleja soovib, et toimetulekutoetuse määramisel kaetakse ka eluasemekulud, siis tuleb taotlusele lisada dokumendid, mis tõendavad:

 • eluruumi kasutamise õigust (esitatakse esmapöördumisel ja eluruumi kasutamise õigusliku aluse muutumisel);

 • toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavaid jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluasemekulusid.

Toimetulekutoetuse esmakordsel taotlemisel või järgmisesse loetellu kuuluvate esemete koosseisu muutumise korral esitatakse lisaks kirjalik loetelu, milles on nimetatud järgmised taotleja enda ja tema perekonna kasutuses või omandis olevad esemed:

 • kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid;

 • sõidukid liiklusseaduse tähenduses;

 • väärtpaberid väärtpaberituru seaduse tähenduses.

Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse arvesse järgmised jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud:

 • üür;

 • korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu;

 • korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse;

 • veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus;

 • soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;

 • kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;

 • elektrienergia tarbimisega seotud kulu;

 • majapidamisgaasi maksumus;

 • maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;

 • hoonekindlustuse kulu;

 • olmejäätmete veotasu.

 

Toimetulekutoetuse taotlemise avaldus

Varade loetelu (vaja täita esmakordsel taotlemisel)