Üksikelamu kasutusloa taotlemise dokumentatsioon

Üksikelamu

Ehitisregistrisse üleslaadimisel tuleb dokumendid süstematiseerida. Palume moodustada kaustad vastavalt dokumendi  liigile. Kaustad moodustada ehitisregistris (mitte esitada zip/rar formaadis). Kausta nimi peab peegeldama kausta sisu. Kausta üleslaetavad failid peavad peegeldama faili sisu.

Moodustada kaustad vastavalt allpooltoodud järjekorrale.

Taotluse või teatise juurde üles laetavad dokumendid:

 • ehitise ülevaatuse akt, millele tuleb võtta omaniku, ehitaja, omanikujärelevalve teostaja allkirjad (kui nimetatud rollides on omanik ise, märkida vastavatele kohtadele omaniku nimi ja allkiri), dokumendi vorm avaneb SIIT, dokument tuleb enne esitamist digitaalselt allkirjastada.
 • ehitusprojekt, esitada tuleb kogu terviklik ehitamise aluseks olnud projektdokumentatsioon (töö-või põhiprojektid sh eriosade projektid, mis on pädevate vastutavate projekteerijate poolt allkirjastatud);
 • muudatusprojekt, tuleb esitada juhul kui ehitusloa aluseks olnud ehitusprojekti on muudetud (vt Riigi Teataja määruses "Nõuded ehitusprojektile" § 12);
 • ehituspäevikud, mis peavad olema allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt;
 • kaetud tööde aktid, mis peavad olema allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt;
 • ehituskoosolekute protokollid, mis peavad olema allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt;
 • auditid, seadistused, protokollid:
  • elektripaigaldise tehnilise kontrolli akt ehk audit koos mõõteprotokollidega (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;
  • gaasipaigaldise tehnilise kontrolli akt – audit (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;
  • ventilatsiooni mõõdistusprotokoll;
  • küttesüsteemi katseprotokoll;
  • vee- ja kanalisatsiooni survestamise protokollid;
 • tehnosüsteemide teostusjoonised, mis peavad olema esitatud PDF vormingus ja olema koostaja poolt allkirjastatud;
 • tehnovõrkude teostusjoonised, mis peavad olema esitatud PDF vormingus ja olema koostaja poolt allkirjastatud; 
 • ehitise mahamärkimise akt;
 • ehitusjärgne mõõdistus, peab olema geodeedi poolt allkirjastatud ja tuleb geodeedil saata omavalitsusele aadressil: kantselei@joelahtme.ee ning esitada samuti dokumentide juurde.
 • fotod, kõikidest fassaadidest;
 • tuleohtust tõendavad dokumendid (täpsem info Päästeameti kodulehel);
 • jäätmeõiend: jäätmete utiliseerimise kohta dokumendid.

 

NB! Pädev asutus võib (sõltuvalt objektist) nõuda täiendavate ehitusdokumentide esitamist.

 

Kasutusloa puhul tuleb tasuda riigilõiv ja laadida üles ka riigilõivu tasumist tõendav maksekorraldus. Kasutusteatise puhul riigilõivu tasuda ei ole vaja.

Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv 30 eurot, mitteelamu puhul riigilõiv 60 eurot.

Riigilõivu tasumiseks kontonumber (võimalik valida endale sobiv):

 • SEB Pank IBAN: EE181010002018903006
 • Swedbank IBAN: EE432200221012002639
 • Luminor IBAN: EE391700017003270406
 • LHV Pank: EE557700771005278302              

Riigilõivu saaja on Jõelähtme Vallavalitsus

Selgitusse palume märkida: „Riigilõiv kasutusloa taotluse läbivaatamise eest ... (objekti aadress ja ehitise nimetus)"