HARIDUS-, KULTUURI- JA SOTSIAALOSAKOND

8.06.23

Carmen Viherpuu
Osakonna juhataja

Koordineerib valla haridus-, kultuuri ja sotsiaalvaldkonna tegevusi.
Planeerib ja korraldab haridusvaldkonnaalast tööd, koordineerib koolide ja lasteaedade tegevust, tegeleb eralasteaedade ja –koolide valdkonnaga.

6 054 867

carmen.viherpuu@joelahtme.ee

Kristiina Välba

Sotsiaalnõunik

Koordineerib sotsiaaltööd vallas. Nõustab ja informeerib inimesi sotsiaalkaitse küsimustes. Korraldab omavalitsusele õigusaktidega pandud sotsiaalküsimustega seotud ülesannete täitmist ning sotsiaalvaldkonna arengutegevust. Korraldab valla kui eestkosteasutuse tööd. Menetleb ranitsatoetusi ja koolitoetusi.

605 4860
5308 6476

kristiina.valba@joelahtme.ee

Kati Narusberg

Sotsiaaltööspetsialist

Nõustab ja informeerib inimesi sotsiaalkaitse küsimustes. Arendab sotsiaalteenuseid ning korraldab elanikele teenuste osutamist. Korraldab sotsiaaltransporditeenust. Teostab valla eestkostel täiskasvanute eestkostet.

Sotsiaalkindlustusameti pilootprojekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses" juhtumikorraldaja Jõelähtme vallas.

605 4862
5382 4862

kati.narusberg@joelahtme.ee

Carmen Ridalaan
sptsiaaltööspetsialist
  • Üldhooldusteenusel olevate Jõelähtme valla elanike abi- ja hooldusvajaduse ning selle raskusastme hindamine;
  • erivajadustega täiskasvanute ja laste ning nende pereliikmete abivajaduse hindamine ja nõustamine;
  • juhtumikorralduslik töö hariduse tugiteenuseid vajavate lastega

5860 0530

carmen.ridalaan@joelahtme.ee

 

Juhtumikorraldaja

Sotsiaalkindlustusameti pilootprojekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses" juhtumikorraldaja Jõelähtme vallas.

 

Maarja Mehiste

Noorsootöö- ja spordispetsialist

Korraldab  noorsootöö- ja spordivaldkonnaalast tööd, projektlaagrite tegevusloa taotluste menetlemist, tegeleb laste ja noorte huvi- ja sporditegevuse ning laagri osalustasu toetuste eraldamisega. Koordineerib valla õpilasmaleva  ja noortekeskuste tööd. Noortegarantii Tugisüsteemi juhtumikorraldaja.

5389 4255
605 4859

maarja.mehiste@joelahtme.ee

noortegarantii@joelahtme.ee

Laura Ruul

Kommunikatsioonipetsialist

Korraldab valla ajalehe toimetamist ja väljaandmist ning  kaks korda kuus vallavalitsuse infokirja väljaandmist. Haldab vallavalitsuse kodulehte ja Facebooki lehte. Tegeleb MTÜ-de, kultuuri-, hariduse- ja spordiprojektide toetuste eraldamisega, menetlemisega ja aruandluse kontrollimisega. Koostöös Jõelähtme Valla Kultuurikeskusega aitab korraldada üritusi (vallavalitsuse vastuvõtt, lusikapidu, haridus- ja kultuuritöötajate tänuõhtu). 

laura.ruul@joelahtme.ee

Rita Hanni

Lastekaitsespetsialist

Nõustab kodanikke laste hooldusõigusega seonduvates küsimustes, puuetega laste peresid nende võimalustest ning aitab korraldada lapsehoiuteenust, tugiisikuteenust ja erinevaid nõustamisteenuseid.

605 4858
5343 3303
rita.hanni@joelahtme.ee

Hannes Vetik

Sotsiaaltööspetsialist

Nõustab ja informeerib inimesi sotsiaalkaitse küsimustes. Korraldab toimetulekutoetuse taotlemist, hooldaja määramist ja hooldajatoetuse maksmist, toimetulekut soodustavate sotsiaaltoetuste avalduste menetlemist. Teostab valla eestkostel olevate täiskasvanud isikute eestkostet. Väljastab puudega inimeste parkimiskaarte

605 4880
5181371

hannes.vetik@joelahtme.ee

Mihkel Pool

5865 0045

loonk@joelahtme.ee

Noorsootöötaja

Tegeleb valla noorte vaba aja tegevuste korraldamisega (peamiselt Lool). 

Mai-Liis Hansson

5853 8848

kostiverenk@joelahtme.ee

Noorsootöötaja

Tegeleb valla noorte vaba aja tegevuste korraldamisega (peamiselt Kostiveres).

Rita Kirss

loonk@joelahtme.ee

Noorsootöötaja

Tegeleb valla noorte vaba aja tegevuste korraldamisega.