Toetuste sisestamise iseteeninduskeskkond SPOKU

 

Kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide toetus

Jõelähtme valla eelarvest kultuuri- haridus- ja spordiprojektide toetamise andmise eesmärgiks on kultuuri-, haridus- ja spordialase tegevuse mitmekesistamine ja arendamine Jõelähtme vallas, elanike heaolu suurendamine, valla paikkondliku kultuuri ja vaimsuse ning rahvastiku tervise edendamine.

Taotlusvoorud toimuvad neli korda aastas - tähtajaga 5. veebruar, 5. mai, 5. august, 5. november.

Taotlus tuleb esitada SPOKU iseteeninduskeskkonnas arvestusega, et üritus toimub või projekt algab mitte varem kui üks kuu pärast taotluse esitamise tähtaega.

Eraldatav maksimaalne toetuse määr on 90% ürituse või projekti maksumusest, kuid mitte rohkem kui 650 eurot.

 

Toetust saab taotleda:

 • füüsiline isik;
 • juriidiline isik, välja arvatud äriühingud, korteri-, aiandus- ja garaažiühistud;
 • Jõelähtme valla haldusterritooriumil tegutsev mitteformaalne ühendus (ring, taidluskollektiiv jne) (edaspidi taotleja)

Toetust antakse:

 • Jõelähtme valla elanikele suunatud kultuuri-, noorsoo ja spordiürituste, laagrite, näituste ning kursuste ja koolituste korraldamiseks;
 • Jõelähtme vallaga seotud kultuurilooliste materjalide kogumiseks, koostamiseks, säilitamiseks ja publitseerimiseks;
 • Jõelähtme valla kollektiividele ja füüsilistele isikutele, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vald osalustasude maksmiseks oma valdkonna üleriigilistel ja rahvusvahelistel kultuuriüritustel ja spordivõistlustel osalemisel. Osalustasu käesoleva määruse tähenduses on stardimaks ja üritusel osalemiseks makstav registreerimistasu.

Toetust ei eraldata:

 • investeeringuteks, ehitamiseks, remondiks ja halduskuludeks;
 • inventari soetamiseks;
 • trahvide, kohtukulude, viiviste ja erisoodustusmaksude tasumiseks;
 • sõidukuludeks;
 • taotluse esitamiseks tähtajaks toimunud üritusteks ja projektideks.

Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt taotluses näidatud projekti elluviimiseks. Taotleja kirjaliku pöördumise alusel on mõjuvatel põhjustel võimalik muuta projekti toimumise ajavahemikku jooksva eelarveaasta piires.

Toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta aruande SPOKU iseteeninduskeskkonnas hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul pärast ürituse või projekti lõppemist.

Seotud dokumendid: