Toetuste sisestamise iseteeninduskeskkond SPOKU

 

Mittetulundustegevuse toetamine

Mittetulundustegevuse toetuse andmise eesmärgiks on arendada Jõelähtme vallas kultuuri-, hariduse-, spordi- ja noorsootööalast ja kogukonna ühistegevust, toetada neid huvialase tegevuse arendamisel, kultuuri, spordi- ja noorsoole suunatud ürituste ja programmide elluviimisel.

Tegevustoetust võivad taotleda Jõelähtme valla haldusterritooriumil või Jõelähtme elanikele suunatud tegevuse huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Taotlusi saab esitada järgnevate valdkondade toetamiseks:
1) kultuur;
2) turism;
3) haridus;
4) sport ja terviseedendus;
5) noorsootöö;
6) külaelu;
7) tervis ja sotsiaalhoolekanne;
8) keskkonnakaitse;
9) seltsitegevus;
10) turvalisus.
 
Mittetulundustegevuse toetuse liigid on:
1) tegevustoetus – kogukonna ühistegevuste korraldamiseks eraldatav toetus. Tegevustoetuse taotlus tuleb esitada eelarveaastale eelneva aasta 1. novembriks (kui tähtaeg langeb nädalavahetusele või riigipühale – nädalavahetusele või riigipühale järgneval tööpäeval). Toetust makstakse kalendriaasta tegevuste katmiseks;
2) omaosaluse ja kaasfinantseerimise toetus – vallapoolne rahaline toetus projektide, mis on saanud rahastuse riigieelarvest või välisvahenditest rahastatud programmidest ja fondidest, omaosaluse või kaasfinantseeringu toetamiseks. Omaosaluse ja kaasfinantseerimise toetuse taotlusi võib esitada eelarveaasta jooksul;
3) ürituste korraldamise toetus – ürituste, tegevuste korraldamiseks, mis on jätkuüritused või muutunud juba traditsiooniliseks, samuti ühekordsete ülevallaliste suurürituste korraldamiseks. Väiksemamahuliste ühekordsete projektide toetamine toimub Jõelähtme valla eelarvest kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide toetamise korra alusel. Ürituse korraldamise toetuse taotlus tuleb esitada eelarveaastale eelneva aasta 1. novembriks (kui tähtaeg langeb nädalavahetusele või riigipühale – nädalavahetusele või riigipühale järgneval tööpäeval);
4) elanikkonna turvalisuse tagamise toetus – tegevustoetus elanikkonna turvalisuse tagamiseks, hoidmiseks ja arendamiseks, näiteks pääste, elanikkonnakaitse ja riigikaitse. Toetuse taotlus tuleb esitada eelarveaastale eelneva aasta 1. novembriks (kui tähtaeg langeb nädalavahetusele või riigipühale – nädalavahetusele või riigipühale järgneval tööpäeval);
5) aastalõpu tegevustoetus küladele, alevikele – ühekordne toetus valla nendele küladele ja alevikele, kus on olemas kehtiva volitusega külavanem ning aktiivne küla-/ alevikuselts. Toetusliigi taotlemiseks eraldi taotlust esitama ei pea, samuti ei pea selle toetuse kasutamise kohta esitama aruannet. Vallavalitsuse ametnik teavitab toetuse saamise nõuetele vastavate külade/alevike küla-/alevikuvanemaid ning sõlmib nendega lepingud. 
 
 

Toetuse taotlemine toimub läbi iseteeninduskeskkonna SPOKU

Tegevustoetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele järgneva aasta 31. jaanuariks tegevusaruande toetuse kasutamise kohta. 

Seotud dokumendid:

 

 

Tutvu ka Siseministeeriumi poolt levitatava ÜHENDUSTE RAHASTAMISE JUHENDMATERJALIDGA

Tutvu ka vabaühenduste eetikakoodeksiga