5.08.15

Mere piiril paiknev Saviranna klint on kahe kilomeetri pikkune mere murrutusel savikivimisse tekkinud kuni 6 meetri kõrgune järsak. Sealt võib leida kivistisi, mille lained on välja uhtunud veepiiri lähedasest Kambriumi kivimist.

 

Kõige varasem fakt Saviranna nimelise küla eksisteerimise kohta on Ajalooarhiivist leitud alles 1923. aastast. See oli rannaküla, kus kalapüügi kõrval tegeleti ka põlluharimisega. Merest pisut eemal paiknesid Nuudi, Kivimäe, Auamäe ja Räästu talud. Rannaküla miljöö on täielikult hävinenud, sest 70-ndate aastate keskel alguse saanud hoogne suvilate ehitus sulges juurdepääsu mereranda. Kolme tiheasustuse grupina rajati endistele talumaadele Väike- ja Suur-Saviranna ning Tiiru suvilakooperatiivid. Ajalooline asustusstruktuur lõhuti ja praeguseks on paljud suvilad ümber ehitatud aastaringselt kasutatavateks elamuteks. Viimane muinsuskaitselist väärtust oma Kivimäe talu põles maha 2011. aastal.

 

1997. aasta külanimede ennistamise käigus jäi Saviranna küla määratlemata. Praegune Saviranna küla oli Kallavere küla koosseisus kuni 2010 aastani. Põliselanike ja 70-ndatel aastatel rajatud suvilateala rahva ühise identiteedi otsimise protsessis tekkis 2006. aastal idee, et Saviranna küla tuleb ennistada.

MTÜ Saviranna Külaselts loodi 12.märtsil 2008 ja see etendab oma küla loomise protsessis peamist osa. Külaelu aktiviseerus, kui Jõelähtme  vallavalitsus ja volikogu võttis menetlusse Kallavere küla mereäärse ala omaette Saviranna külaks nimetamise.

Regionaalministri 19.aprilli 2010 aasta määruse nr. 6 kohaselt kanti asustusüksuste nimistusse Saviranna küla, kus 15. septembri 2011 aasta seisuga elab rahvastikuregistri andmete põhjal 72 inimest. Esimesel külakoosolekul valiti külavanemaks Merike Metstak. Oma küla loomine andis inimestele lootust ja lisas koostöötahet. Uue äsjaloodud asustusüksuse Saviranna küla elanike küsitlus näitas selgesti millised on inimeste ootused ja soovid edasise arengu suhtes. Prioriteetideks nimetati teedevõrku, ÜVK ja tuletõrje veevõtukohtade rajamist, matkarada ja kaldakindlustust.

Küla arengukava valmis 2012 aasta lõpuks.

Toimetaja: KALEV ALGO