Jõelähtme valla ametlik vapp ja lipp

 

JÕELÄHTME VALLA VAPP

Punasel kilbil hõbedane lainelõikeline piit ja hõbedane liilia. Vapi värvid viitavad Harjumaale, lainelõikeline piit valla seotusele veega (meri, jõgi, kosk). Liilia Neitsi Maarja sümbolina tuleb valla vapile Jõelähtme 13. saj. Neitsi Maarjale pühitsetud kirikult.

Kavandanud: Priit Herodes
Kinnitanud: Riigiminister U. Veering 05. mail 1995. a.

     
 

JÕELÄHTME VALLA LIPP

Valla lipuks on täisnurkne riidekangas, mille laiuse ja pikkuse suhe on 7:11 ja normaalsuuruseks 105x165 cm. Lipp on jaotatud püstsuunas lainelõikeliselt valgeks ja punaseks osaks, kusjuures vardapoolne valge osa on 3,5:11 lipu pikkusest. Lipu punasel osal valge liilia, mille kõrgus on 4:5 lipu laiusest.

Kavandanud: Priit Herodes
Kinnitanud: Riigiminister U. Veering 05. mail 1995. a.

 

Jõelähtme valla põhimäärus (25.01.2021)

2. peatükk Valla sümbolid ja nende kasutamise kord

§ 3. Jõelähtme valla sümbolid

§ 4. Lipu ja vapi kasutamine

Jõelähtme valla logo ja tunnuslause

 

Alates 2018 aastast on Jõelähtme vallal oma logo ja tunnuslause "Aja lugu elab siin"

Nii Jõelähtme vallavalitsuse logo kui tunnuslause "Aja lugu elab siin" on Patendiametis registreeritud valla ametliku kaubamärgina (Patendiameti tunnistused nr 62173 ja nr 62179).

 • Valla nimi Jõelähtme ning tunnuslause on kirjutatud vett imiteeriva nn voolava fondiga.
 • Valla nime ning tunnuslause vahel olevat kaks pikka looklevat joont kujutavad jõge (ja vett kui sellist) kui Jõelähtme valla sümbolit. 
 • Lainete kujutamisel on kasutatud Jõelähtme valla rahvariideseeliku värve ja mustrit. Rahvariided on meie ajalooline pärand, mis iseloomustab geograafilist paikkonda ja näitab meie rahvuslikku identiteeti. 
 • Tunnuslause "Aja lugu elab siin" viitab Jõelähtme valla väärikale minevikule, aga ka olevikule ja tulevikule. Ajal on oma lugu jutustada. Jõelähtme on läbi aja kujunenud põneva ja rikkalike arheoloogiliste ning ajalooliste muististe ja kaitstavate loodusobjektidega piirkonnaks, siinsed põliskülad on säilitanud ka oma arhailise miljöö ning siin on palju avastamist nii minevikust kui kaasajal.

Tunnuslause kõnetab ühtaegu nii Jõelähtme elanikku, külastajat kui ka uusi potentsiaalseid valla elanikke.

 

Jõelähtme valla logo ja tunnuslause kasutamise üldreeglid:

 1. Jõelähtme logo ja tunnuslauset kasutatakse visuaalses kommunikatsioonis Jõelähtme valda kui turismiobjekti või kultuuriobjekti tutvustavatel trükistel, suveniiridel, üritustel, linna esitlustel, messidel, transparentidel, rekvisiitidel, trükistel, plakatitel, meedias jm kohtades.
 2. Logo elemendid, nende omavahelised proportsioonid ja värvid on muutumatud ning säilivad mistahes mõõtude juures. Logo ei tohi ilma Jõelähtme vallavalitsuse kirjaliku loata omavoliliselt deformeerida ega ebaproportsionaalselt suurendada-vähendada.
 3. Logo ja tunnuslause kasutamise juhendit hoiab Jõelähtme vallavalitsuse kantselei. Logo kasutamise õiguslikku korda ja tunnuslause kasutamist kontrollib avalike suhete eest vastutav ametnik.
 4. Tunnuslauset ja logo võib kasutada ka eraldiseisvatena. Põhjendatud juhtudel (nt. trükitehnilistel põhjustel meenetel) võib logo kasutada ka ühevärvilisena.
 5. Jõelähtme logo kasutamine on kohustuslik täielikult või osaliselt Jõelähtme valla poolt toetatavatel üritustel, projektide jms tutvustavatel reklaamidel ja trükistel, võimalusel ka ürituse toimumise kohal.
 6. Logo on vabalt ja tasuta kasutatav igaühe poolt, välja arvatud kasutamine tubakatoodete ja alkohoolsete jookidega seonduvalt. Samuti ei ole logo kasutamine lubatud üldlevinud eetiliste tõekspidamistega vastukäivalt.
 7. Kui logo kasutatakse Jõelähtme valla mainet kahjustaval viisil või vastuolus käesolevas korras sätestatuga, on vallavalitsusel õigus nõuda logo kasutajalt selle kasutamise lõpetamist ning tekitatud kahju hüvitamist.

 

2023. aasta juulis valis Patendiamet Jõelähtme valla tunnuslause parimaks kaubamärgiks. 

Täpsemalt saab lugeda SIIT .