20.06.23

Korraldatud jäätmevedu

Jõelähtme valla jäätmehoolduseeskiri

Jäätmevaldajate poolt käesoleva eeskirja alusel esitatavad kirjalikud taotlused palume esitada Jõelähtme valla veebipõhises iseteeninduskeskkonnas SPOKU

 

KUIDAS TAOTLUSI ESITADA

Kui jäätmevaldajal ei ole võimalik SPOKU keskkonda kasutada, tuleb taotlus esitada vallavalitsusele paberkandjal aadressil: Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Harjumaa või digitaalselt allkirjastatult kantseleisse e-mailile: kantselei@joelahtme.ee

TAOTLUSTE VORMID:

Jõelähtme valla jäätmevaldajate registri asutamine ja põhimääruse kehtestamine

Vastavalt Jäätmeseaduse § 66-le on omavalitsusel kohustus oma haldusterritooriumil korraldada olmejäätmete kogumine ja vedu selleks ettenähtud jäätmekäitluskohta. Jõelähtme Vallavalitsus korraldas riigihanke korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumiseks ja vedamiseks. Hankel osalenud ettevõtetest esitas soodsaima hinnaga pakkumise AS Eesti Keskkonnateenused, kellele omistati jäätmeveo ainuõigus kuni 01.11.2025.

Alates 1. novembrist 2022 teostab Jõelähtme vallas segaolmejäätmete, paberi- ja kartongijäätmete, biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete, biolagunevate aia- ja haljastujäätmete, segapakendite, klaaspakendite, suurjäätmete ning tekstiilijäätmete kogumist ja vedu Jõelähtme Vallavalitsusega sõlmitud lepingu alusel AS Eesti Keskkonnateenused.

Vaata hinnakirja ja tingimusi SIIN.

 

NÕUDED JÄÄTMETE KOGUMISEL JA VEDAMISEL

Segaolmejäätmete ja biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kogumine ja üleandmine on kohustuslik kõigile jäätmevaldajatele ja on tasuline teenus. Biolagunevate jäätmete eraldi kogumine ja üleandmine on kohustuslik kõigile jäätmevaldajatele vastavalt Jõelähtme valla jäätmehoolduseeskirjale alates 01.01.2023. Teie lepingusse on vastav täiendus juba tehtud.

Segaolmejäätmete kogumismahutite minimaalne tühjendamissagedus:

1) elamud tiheasustusalal: vähemalt 1 kord 4 nädala jooksul;

2) elamud hajaasustusalal: vähemalt 1 kord 12 nädala jooksul;

 

Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete mahuteid tuleb tühjendada vähemalt üks kord kahe nädala jooksul, talveperioodil (01.11 kuni 31.03) on lubatud biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid üle anda üks kord nelja nädala jooksul. Mahutite harvema tühjendamise lubatavuse otsustab vallavalitsus.

Biolagunevate jäätmete üleandmine on tasuta. Biolagunevate jäätmete kogumisel on lubatud ka kompostimine kompostriga, mis vabastab jäätmevaldaja biolagunevate jäätmete kogumismahuti kasutamise ja jäätmete üleandmise kohustusest. Jäätmevaldaja poolt kohtkompostimise toimingu rakendamiseks tuleb esitada nõuetekohane taotlus Jõelähtme Vallavalitsusele, mida saab teha valla veebipõhises iseteeninduskeskkonnas SPOKU. 

Kui mahuti on tühi või mingil põhjusel ei ole võimalik vedajal mahutit tühjendada ( nt ligipääs takistatud), siis rakendub tühisõidutasu, mis on vastava suurusega segaolmejäätmete kogumismahuti tühjendamise graafikujärgne teenustasu. 

 

Paber- ja kartongjäätmete ja klaaspakendite kogumine ja üleandmine korraldatud jäätmeveo raames on kohustuslik viie ja enama korteriga elamutes ning äri-, tootmis- ja ühiskondlike hoonetega hoonestatud kinnistutel, kus neid tekib. Kui erakinnistutel ning ühe kuni nelja korteriga elamutes paberit ja kartongi või klaaspakendeid üle ei anta, tuleb need jäätmed viia avalikesse kogumispunktidesse. Oluline on, et neid jäätmeid ei panda segaolmejäätmete ja segapakendi hulka.

Paberi- ja kartongijäätmete ja klaaspakendi üleandmine on tasuta. Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed ning suurjäätmed saab jäätmevedajale üle anda kogumisringide raames ja tegemist on vabatahtliku teenusega. Jäätmete üleandmise soov tuleb jäätmevedaja juures registreerida ja kogumispäeval viib jäätmevedaja jäätmed ära. Kui aia- ja haljastujäätmeid, mida tuleb koguda kogumiskotiga, vedajale üle ei anta, tuleb need oma kinnistul kompostida või viia ise sobivaimasse käitluskohta. Aia- ja haljastujäätmete ning suurjäätmete üleandmine on tasuta.

Segapakendeid peavad tekkekohal liigiti koguma kõik jäätmevaldajad, kuid nende üleandmine jäätmevedajale on vabatahtlik. Segapakendeid saab vedajale üle anda nii mahutiga kui eramajade osas kogumiskotiga. Jäätmevaldaja ei pea maksma kogumiskoti eest, samuti ei pea tasu maksma uue tühja kogumiskoti eest. Uus kogumiskott jäetakse jäätmevaldajale kokkulepitud kohta kogumiskoti graafikujärgsel veopäeval. Kui jäätmevedajale segapakendeid üle ei anta, tuleb segapakendid viia avalikesse kogumispunktidesse. Segapakendi üleandmine on tasuta.

 

Tekstiilijäätmed saab jäätmevedajale üle anda kogumisringide raames (4 korda aastas) ja tegemist on vabatahtliku teenusega. Jäätmete üleandmise soov tuleb jäätmevedaja juures registreerida, andes teada eeldatavast jäätmekogusest ning kogumispäeval viib jäätmevedaja jäätmed ära. Kui tekstiilijäätmeid vedajale üle ei anta, tuleb need viia ise sobivaimasse kogumiskohta. Tegemist on tasulise teenusega.

Kogumismahuti suuruse valikul on jäätmevaldajal kohustus arvestada kogutava jäätmeliigi eeldatava tekkemahuga. Kogumisvahendi mahutavus peab võimaldama igal ajal vältida selle ületäitumist, s.h tagab jäätmete kogumise jätkamise võimalike kõrvalekallete esinemisel kogumisvahendi graafikujärgsel tühjendamisel. Jäätmevedaja käest on võimalik osta ja rentida sobilikke mahuteid.

 

Kui jäätmevaldajal on soov liigiti koguda võimalikult palju jäätmeid, kuid pole sobivat ruumi, kuhu kõik vajalikud mahutid paigutada või on soov jagada naabritega mahuti kasutamist, siis saab kasutusele võtta ühismahuti. Selleks palume esitada ühismahuti kasutamise taotluse.

 

Jäätmevaldajal on õigus esitada erandkorras, põhjendatud taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise kohta kinnistu asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele. Seda ainult juhul kui jäätmevaldaja ei ela või ei kasuta korraldatud jäätmeveopiirkonnas asuvat kinnistut ja seetõttu ei teki nimetatud kinnistul jäätmeid. Vastavasisulise taotluse esitamisel vallavalitsusele, palume sellest koheselt informeerida kirjalikult ka vedajat, et vältida võimaliku tühisõiduga kaasnevaid kulutusi. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise või esitatud taotluse tagasilükkamise otsustab üksnes kohalik omavalitsus 30 päeva jooksul. Korraldus otsus väljastatakse üheaegselt nii jäätmevaldajale kui vedajale. Vedajal on õigus jäätmevedu peatada üksnes omavalitsuse poolse korralduse alusel.

 

Vaata jäätmete liigiti kogumise juhendeid SIIN