7.06.22

Jõelähtme valla jäätmehoolduseeskiri

Jäätmevaldajate poolt käesoleva eeskirja alusel esitatavad kirjalikud taotlused tuleb esitada Jõelähtme valla veebipõhises iseteeninduskeskkonnas SPOKU

KUIDAS TAOTLUSI ESITADA

Kui jäätmevaldajal ei ole võimalik SPOKU keskkonda kasutada, tuleb taotlus esitada vallavalitsusele paberkandjal aadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Harjumaa või digitaalselt allkirjastatult kantseleisse e-maili teel kantselei@joelahtme.ee

BLANKETID:

Jõelähtme valla jäätmevaldajate registri asutamine ja põhimääruse kehtestamine

 

Vastavalt Jäätmeseaduse § 66-le on omavalitsusel kohustus oma haldusterritooriumil korraldada olmejäätmete kogumine ja vedu selleks ettenähtud jäätmekäitluskohta. MTÜ Jäätmehalduskeskus korraldas riigihanke segaolmejäätmete, paberi- ja kartongi, biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete, biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete, suurjäätmete ja pakendi vedaja leidmiseks Jõelähtme ja Raasiku valla territooriumil. Hankel
osalenud ettevõtetest esitas soodsama pakkumise Eesti Keskkonnateenused AS kellele omistati nimetatud korraldatud jäätmeveo piirkonnas jäätmeveo ainuõigus kuni 28.02.2022

 

Alates 28.02.2022.a kehtib Jõelähtme vallas olmejäätmete kogumise ja veoteenuste osas vabaturg. Selleks, et tagada kuni uue jäätmeveo hankelepingu sõlmimiseni valla jäätmevaldajatele harjumuspärane jäätmete kogumise ja äraveo teenus, jätkab AS Eesti Keskkonnateenused valla jäätmevaldajate teenindamist samadel tingimusel, mis varem kehtisid, s.t nendel tingimustel, mis jäätmevedajaga sõlmitud lepingus on fikseeritud. 

Jäätmevaldajad, kes aga soovivad tellida jäätmete kogumise ja äraveo teenust muudelt jäätmeveo turul tegutsevatelt ettevõtetelt, saavad seda teha. Selleks tuleb vastava ettevõttega ühendust võtta ja uurida, millistel tingimustel ollakse valmis teenuseid osutama. Eestis tegelevad jäätmeveoga veel AS RagnSells, OÜ Ekovir ja Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS. 

MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus soovitus on jätkata Eesti Keskkonnateenuste jäätmeveoteenuste kasutamist, sest need on soodsamad kui vabaturu teenuste hinnad ning elanikel puudub vajadus tegeleda jäätmevedaja vahetusega kaasneva asjaajamisega.  

 

Segaolmejäätmete minimaalsed veosagedused on tiheasustusalal väikeelamute juurest kord 4 nädala jooksul,

korterelamute (5 ja enam korterit) ja asutuste juurest vähemalt kord nädala jooksul, hajaasustusalal juurest kord
12 nädala jooksul.

 

Biolagunevate köögi-ja sööklajäätmete vähim veosagedus on kord 2 nädala jooksul.
Segaolmejäätmete ja biolagunevate jäätmete süvakogumismahutit tuleb tühjendada vähemalt kord nelja nädala
jooksul.

 

Paberi- ja kartongjäätmete ja pakendimahutite tühjendus võib toimuda vastavalt vajadusele.

 

Suurjäätmed vedu teostatakse kord 28 päeva jooksul kirjaliku tellimuse alusel. Tellimuses peab olema märgitud
jäätmete kogus ja kirjeldus, maksimaalne kogus ühe majapidamise kohta ühe veokorra kohta on kuni 5m3.
Suurjäätmed on mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud, jõulukuused jms mis jäätmemahutisse esemete
suuruse tõttu ära ei mahu. Suurjäätmetena ei käsitleta ehitusjäätmeid, suuremõõtmelised probleemtooteid (nt.
autoromud, auto rehvid, elektroonikaromud või nende osad).

 

Aia- ja haljastusjäätmete vedu teostatakse kord 14 päeva jooksul perioodil 1.aprill kuni 1.november. Jäätmed peavad olema pakendatud läbipaistvasse kuni 200 liitrisesse pealt suletud kilekotti. Maksimaalne kogus ühe majapidamise kohta veokorral on kuni 20 kotti.

Äravedu toimub AS Eesti Keskkonnateenuste hinnakirja alusel. Näiteks 100-liitrise koti, mis on kaaluga kuni 15 kg äravedu maksab 32 senti;  150-liitrine kott kuni 20 kg, hind 48 senti, 200-liitrine kott kuni 25 kg, hind 65 senti.

Läbipaistvaid kotte on võimalik osta AS-ilt Eesti Keskkonnateenused laost. Ostusoovist tuleb teada anda telefonil 1919. Ladu asub Tallinnas Artelli 15. Ühe rulli maksumus on 12 eurot ja rullis on 50 kotti. Kotte on võimalik soetada ka ehitus- ja aianduspoodidest.

 

Lisainfo: https://www.keskkonnateenused.ee/kodukliendile/korraldatud-j%C3%A4%C3%A4tmevedu/hinnakiri/?pricelist_name=J%C3%B5el%C3%A4htme+vald&lang=et&pricelist=196-J%C3%B5el%C3%A4htme+vald

 

Vaata jäätmete liigiti kogumise juhendit eesti viipekeeles SIIN