24.03.23

KINNITATUD

Jõelähtme Vallavalitsuse 10.11.2022 istungi nr 46

päevakorrapunkti nr 14 protokollilise otsusega

 

JÕELÄHTME VALLA AVATUD VALITSEMISE TEGEVUSKAVA

 

Jõelähtme valla avatud valitsemise tegevuskava on koostatud, et süvendada koostööd vallavõimu ja vallaelanike vahel parema elukeskkonna ja tugevama kogukonnatunde saavutamiseks. Avatud valitsemine tähendab võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis kogukonnaga, silmas pidades ka tehnoloogiate arengust tulenevaid võimalusi.

 

  1. Avaliku võimu tegevust puudutava teabe avalikustamine.

TEGEVUS

TÄHTAEG

OSAPOOL

TÄITMINE

1.1. Kasutame veebikoosoleku läbiviimise platvormi www.volis.ee. Jõelähtme Vallavolikogu istungite läbiviimiseks. VOLISe keskkonnas avaldatakse jooksvalt nii istungil arutlusele tulevaid küsimusi kui ka tehtud otsuseid.

Pidev tegevus

Vallasekretäri abi, vallavolikogu

 

Volikogu istungite toimumise info ja tehtud otsused on platvormi kaudu avalikustatud.

1.2. Avaldame infot volikogu istungitest ja volikogu komisjonide tööst osavõtu kohta.

Pidev tegevus

Vallavolikogu,

vallasekretäri abi,

IT-juht

Volikogu liikmete osavõtt istungitest ja komisjonidest kajastub protokollides ja valla kodulehel.

1.3. Parema infovahetuse tarbeks avaldame vallavalitsuse infot ja valla uudiseid nii omavalitsuse veebilehel www.joelahtme.ee, kui ka sotsiaalmeedia kanalite (Jõelähtme Facebook) ning erinevatele sihtgruppidele suunatud infolistide (külavanemate, ettevõtjate jm) kaudu.

Pidev tegevus

Kommunikatsioonispetsialist, valdkondade vastutajad,

IT-juht

Uudised ja info on pidevalt avaldatud veebilehel ja sotsiaalmeedias. Sihtgruppide infolistidesse info saatmine sõltub vastava teema aktuaalsusest ja olulisusest.

1.4. Avaldame valla veebilehel perioodiliselt vallavalitsuse meeskonna uudiskirja, mis sisaldab kokkuvõtteid lähiperioodil toimunud kohtumistest ja aruteludest.

Pidev tegevus, kord kuus

Kommunikatsioonispetsialist, valdkondade vastutajad

Lähimate sündmuste ja tegevuste kohta on veebilehel uudised ja info avaldatud.

TEGEVUS

TÄHTAEG

OSAPOOL

TÄITMINE

1.5. Avaldame valla veebilehel infot valla eelarve kohta.

Pidev tegevus, Igal aastal peale eelarve või lisaeelarve vastuvõtmist

Finantsjuht, IT-juht

Eelarve on valla kodulehel avaldatud. Eelarve täitmise visuaalne lahendus on veebilehel PowerBI rakendusena, andmeid uuendatakse jooksvalt.

1.6. Arendame aktiivselt olemasolevat Jõelähtme valla veebilehte, eesmärgiga tõsta valla veebilehe kasutajasõbralikkust.

Uus KOVide veebilehe lahendus valmib orienteeruvalt 2023 II kvartalis

IT juht, infoturbejuht,

arendusnõunik,

valdkondade vastutajad

Valla veebileht on pidevas arenduses. Uuendatud, riigi poolt välja töötatud veebilahendus, võetakse kasutusele peale valmimist 2023 II kvartalis.

1.7. Kord kuus ilmub Jõelähtme valla infoleht, mis jõuab tasuta kõikidesse postkastidesse.

Pidev tegevus, kord kuus

Kommunikatsioonispetsialist, valdkondade vastutajad

Valla uudised ja info paberkandjal jõuab tasuta vallaelanike postkasti ja avaldatakse valla kodulehel.

1.8. Jõelähtme valla kodulehel on rakendus "Teavita probleemist", mille kaudu saab omavalitsust heakorraprobleemi märkamisel koheselt teavitada.

Pidev tegevus

Keskkonna- ja kommunaalosakonna juht,

IT-juht, infoturbejuht

Veebilehel asub rakendus märgatavas kohas ja on kergesti leitav.

1.9. Liitume võimalusel riigi poolt arendatavate e-riigi teenuste vahendamiseks mõeldud tehnoloogiliste lahendustega (riigiäpp jm), mille eesmärgiks on jagada informatsiooni kodanike jaoks mugavamal viisi.

2024 - 2025

IT-juht, infoturbejuht,

arendusnõunik

Riigi poolt on loodud avaliku sektori teenuste elanikuni jõudmiseks lahendus Bürokratt (pilootkasutuses), lisaks riigiäpi lahendus - võetakse kasutusele peale valmimist, orienteeruvalt 2024-2025.

 

  1. Dialoog kogukonnaga otsuste ettevalmistamisel.

TEGEVUS

TÄHTAEG

OSAPOOL

TÄITMINE

2.1. Olulisemad valla arenguga seotud dokumentide eelnõud lähevad avalikule arutelule (üldplaneering, detailplaneeringud jm) ning vastav info avalikustatakse erinevates kanalites (valla veebilehel ja Facebookis, üleskutse valla lehes jne).

Pidev tegevus

Abivallavanem, arendusnõunik,

kommunikatsioonispetsialist

Avaldatakse valla kanalites jooksvalt, vastavalt vajadusele.

2.2. Viime läbi ka avalikke arutelusid erinevate teemade kohta (valla uue arengukava ja eelarvestrateegia koostamine, valdkondlike arengukavade koostamine).

Pidev tegevus

Abivallavanem,

arendusnõunik

Valla uue arengukava koostamise tegevused sept 2022 - mai 2023. Lisaks toimuvad kohtumised vastavalt vajadusele (nt seoses planeeringu koostamisega).

2.3. Viime läbi kohalike külaelu arendajatele ja aktivistidele regulaarseid arutelusid (külavanemate ümarlaud, külade koosolekud). Selle raames tutvustame avalikul konsultatsioonil olevaid eelnõusid, tehtud uuringuid jms.

Pidev tegevus

Ümarlaud vähemalt kord aastas

Abivallavanem, arendusnõunik,

külavanemad

Kogukonna võrgustiku ümarlauad toimub vähemalt üks kord aastas. Külade koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

2.4. Kaasame külakogukondasid otsustusprotsessidesse, erinevate valdkondade töörühmadesse ja aruteludesse, alates 2022. aastast rakendame kaasavat eelarvet piirkondade põhiselt.

Pidev tegevus

Abivallavanem,

arendusnõunik,

finantsjuht

2022. aastal on kogukonnad kaasatud nt arengukava koostamise, kaasava eelarve otsustusprotsessi, töörühmadesse, aruteludesse.

2.5. Kaasavasse eelarvesse esitatud ideede ja vajaduste infot kasutame ka valla arengukava koostamise ühe sisendinfona.

Pidev tegevus,

Kord aastas

Abivallavanem,

arendusnõunik,

finantsjuht

Kaasava eelarve ettepanekuid saab 2022. aastal esitada 15.sept-15.okt. Koondatud info edastatakse arengukava koostamise hankepartnerile StratLab.

 

  1. Kodanikuaktiivsuse sh. külaliikumise toetamine.

TEGEVUS

TÄHTAEG

OSAPOOL

TÄITMINE

3.1. Toetame küla-, alevikuvanema valimise protsessi.

Pidev tegevus

Abivallavanem

 

Kehtestatud on Jõelähtme valla aleviku- ja külavanema statuut Tutvutud on valla küla-, alevikuvanemate tegemistega. Olemas valmisolek toetada külasid ja piirkondi küla-, alevikuvanema valimiste korraldamisega.

3.2. Toetame küla-, alevikukogukondi, vabaühendusi, kodanikualgatusi erinevate valdkondade projektitoetuste ja tegevustoetusega.

Pidev tegevus

Abivallavanem,

arendusnõunik

Vallavalitsuse veebilehel on rahastusallikate info (vabaühenduste alamvalik eraldi eristatud). Vallavalitsus toetab kodanikualgatusi. Omaosaluste tasumise toetus.

3.3. Tagame küla seltsidele, MTÜ-dele võimaluse taotleda lisaks projektitoetustele ka tegevustoetust. Üks osa tegevustoetusest moodustab ka haldustoetus külamajadele.

Pidev tegevus

Abivallavanem,

arendusnõunik,

kommunikatsioonispetsialist

Elektri ja küttekulude toetus.

3.4. Igal aastal tunnustame aktiivseid kohaliku elu arendajaid (aktiivseid kodanikke, vabaühendusi).

Pidev tegevus

Kord aastas

Abivallavanem,

kommunikatsioonispetsialist

Iga-aastane tunnustusüritus kohaliku elu arendajate tunnustamiseks

3.5. Teeme koostööd kogukonnaga avalike teenuste osutamisel: Oleme delegeerinud ja delegeerime ka edaspidi võimaluse korral avalike teenuste pakkumise kohalikele MTÜ-le. Mõned näited – Pääste, lastelaagrid piirkonnas.

Pidev tegevus

Abivallavanem,

arendusnõunik

Tegutsevad vabatahtlikud päästjad, kultuuriürituste, laste- ja noortelaagrite korraldamine (MTÜ Jõelähtme Noored, MTÜ Jõelähtme Valla Kultuuriühing jt.)

 

  1. Noorte osalemine kogukonnaelus ja omaalgatuse ergutamine.

TEGEVUS

TÄHTAEG

OSAPOOL

TÄITMINE

4.1. Kaasame noortevolikogu muuhulgas ka ürituste korraldamisse ja ettevalmistamisse.

Pidev tegevus

Noortevolikogu, noorsootöö- ja spordispetsialist

Noortevolikogu tegutseb aktiivselt alates 2016. aastast. Näiteks korraldavad nad Jõelähtme noorte konverentsi ja teisi üritusi. Noortevolikogu liikmed on kaasatud volikogude komisjonide töösse.

4.2. Teeme koostööd valla õpilasesinduste ja noorsootöötajatega erinevate ürituste ja projektide läbiviimisel.

Pidev tegevus,

Kord aastas

Õpilasesindused, noorsootöö- ja spordispetsialist, noorsootöötajad

Valla õpilasesinduste ja noorsootöötajate koostöö toimib, olemas valmidus nii moraalseks kui rahaliseks toetuseks.

4.3. Toetame noorte sisendit ka valla arengudokumentidesse (valla arengukava, noorsootöö arengukava).   

Pidev tegevus

Noorteühendused, noortevolikogu

abivallavanem, noorsootöö- ja spordispetsialist

Valla noori kaasatakse arengudokumentide koostamise protsessi käigus. Noorte antud sisend lisatakse arengukava, kaasava eelarve sisendisse

4.4. Toetame valla noorsootööd, noorte huvi- ja sporditegevust ning kogukonnaelus aktiivset kaasalöömist läbi erinevate rahastusvõimaluste pakkumise ja kaasabi ürituste läbiviimisel.

Pidev tegevus

Haridus-kultuuri ja sotsiaalosakonna juhataja,

kommunikatsioonispetsialist

Noortel on nii rahaline kui moraalne toetus tegevuste ja ürituste läbiviimisel.

 

  1. Meetmed korruptsiooni ennetamiseks.

TEGEVUS

TÄHTAEG

OSAPOOL

TÄITMINE

5.1. Järgime seadusest tulenevaid nõudeid korruptsiooni ennetamiseks. Sisekontrolli meetmeid rakendatakse läbi juhtimistegevuste rakendamise nii vallavalitsuse kui volikogu tasandil.

Pidev tegevus

Vallavalitsus,

vallavolikogu,

vallasekretär

Juhtimistegevused on rakendatud nii vallavalitsuse kui volikogu tasandil

5.2. Tegutseb volikogu revisjonikomisjon.

Pidev tegevus

 

Revisjonikomisjon

Revisjonikomisjoni tegevusplaan on kinnitatud, toimuvad regulaarsed komisjoni koosolekud

5.3. Ametnikke värbame avalike või sisekonkurssidega, et tagada võrdsed võimalused ja läbipaistev valikuprotseduur.

Pidev tegevus,

Konkursid vastavalt vajadusele

Vallasekretäri abi

Töötajate leidmiseks korraldatakse avalikke ja sisekonkursse, vastavalt vajadusele. Kandideerijatele on rakendatud võrdsed võimalused ja valikuprotseduur on läbipaistev.

5.4. Erinevate teenuste ja tööde sisseostmisel peame kinni Jõelähtme valla hankekorrast..

Pidev tegevus, Kord aastas

Vallasekretär, juristid, finantsjuht

Kehtestatud on hankekord, koostatakse iga-aastane hankeplaan.

5.5. Kehtestatud on korruptsiooni ennetamise meetmetena erinevad juhenddokumendid (nt korruptsiooni ennetamise juhend, asjaajamiskord, mis näeb ette raamatupidamisdokumentide menetlemist kahe raamatupidamise eest vastutava isiku poolt jne).

Pidev tegevus

Vallavanem, abivallavanemad, vallasekretär, vallasekretäri abi, osakondade juhatajad, kantselei,

finantsjuht

 

Juhendid on kehtestatud. Korruptsiooni ennetamise juhendit tutvustatakse uutele töötajatele peale töö-, teenistussuhte alustamist, nelja silma printsiip on tagatud nt raamatupidamisdokumentide menetlemisel jne.

 

  1. Elanike internetikasutuse arendamine.

TEGEVUS

TÄHTAEG

OSAPOOL

TÄITMINE

6.1. Tegeleme vallavalitsuse avalike teenuste ja protsesside info ülevaatamisega ning nende üleviimisega digitaalsele kujule, et digipöörde raames liikuda füüsiliste teenuste osutamiselt aina enam digitaalsele asjaajamisele.

2023

 

Abivallavanem,

arendusnõunik,

IT-juht, infoturbejuht

Valla avalike teenuste kaardistamisega on 2022. a alustatud, koostatud on esialgne teenuste nimekiri, mida saab teenuste arendamisel aluseks võtta. Samuti on alustatud protsesside ja kasutusel oleva tehnoloogia (sh infosüsteemide) kaardistamist.

6.2. Võimaldame Jõelähtme Vallavalitsuse teenuseid ja toetuseid taotleda veebikeskkonna vahendusel. Teenuste üle viimine infoühiskonnale üleminekul digitaalseks toimub jooksvalt.

Pidev tegevus

Abivallavanem,

arendusnõunik,

IT-juht, infoturbejuht

Vallavalitsuse poolt osutatavaid avalikke teenuseid on võimalik taotleda veebikeskkonna vahendusel ning seda kasutatakse laialdaselt. Keskkonna paremaks rakendamiseks on teenused üle vaatamisel, avalduste esitamine, projektidele rahastuse taotlemine toimub läbi SPOKU keskkonna.

6.3. Vaatame üle teenuskeskuste asukohad, funktsioonid ja tehnoloogilised võimalused, et tagada kogukondadele kvaliteetne teenus.

2023

Abivallavanem,

arendusnõunik

2023. aastal

6.4. Alates 2019. aastast hindame valla IT riske läbi infoturbepoliitika ISKE etalonturbesüsteemi rakendamise.

Pidev tegevus

 

IT-juht, infoturbejuht

IT riskide hindamise dokument on kehtestatud.

6.5. Toetame vallavalitsuse meeskonna ja allasutuste IT koolitustel osalemist (nt digioskuste arendamist veebiseminaridel osalemise kaudu).

Pidev tegevus

Arendusnõunik, IT-juht,

infoturbejuht

2022. a digiokuste ja IT alaste (veebipõhiste) koolituste infot on edastatud jooksvalt, võimalus osaleda kaugteel.

6.6. Uue arengukava valla ülese küsitluse viime läbi nii veebi teel kui paberkujul (valla lehes), võimalusega täita raamatukogudes. Kaasava eelarve rahvaküsitluse viime läbi VOLISe keskkonnas.

2022-2023

Abivallavanem, arendusnõunik,

IT-juht

 

Arengukava küsitlus on avaldatud veebilehel ja valla lehes. Küsitlusele on võimalik vastata valla raamatukogudes. Kaasava eelarve ettepanekute esitamise protsess viiakse läbi VOLISes

6.7. Soovime „harjutada" inimesi suhtlema vallavalitsuse meeskonnaga nende jaoks kõige mugavamal viisil: olgu selleks traditsiooniline valla veebileht, valla facebookileht, „riik taskus" projekt vm.

Alates 2023

Abivallavanem,

arendusnõunik,

IT-juht;

infoturbejuht

Võetakse töösse peale KOVi teenuste ja protsesside kaardistamise tegevusi

6.8. Viime läbi esmaste digipädevuste koolitusi eakamale elanikkonnale, et suurendada oskusi e-teenuste kasutamiseks ning teabe leidmiseks.

Pidev tegevus

IT-juht, infoturbejuht

Digipädevuse töötoad toimuvad 2023. aastal

6.9. Koolitame raamatukogutöötajaid ja tagame, et raamatukogudes on olemas arvutite ja interneti kasutamise võimalused.

Pidev tegevus

IT-juht

infoturbejuht

Raamatukogutöötajate interneti täiendkoolitused toimuvad vastavalt vajadusele, kõigis raamatukogudes on olemas arvutite ja interneti kasutamise võimalused.