31.05.23

Projekt "Noorte Heaks 2022"

Toetuse saaja: Jõelähtme Vallavalitsus

Projekti kestvus: 1.09.2022-31.05.2023

Rahastaja: Haridus- ja noorteamet

Meede: "Noorte Heaks 2022"

Projekti maksumus: Projekti läbiviimiseks eraldatud toetuse summa on 2350 eurot.

Projekti eesmärgiks on piljardilaua soetamine koos vajalike vahenditega kuna piljardi mängimine on üks populaarsemaid tegevusi noortekeskuses ning teiste noortekeskustega koostöö tegemine.

Taotlusvooru fookuses on noorte vajadustest lähtuvalt noorte kaasamise, hoolivuse, ühtekuuluvustunde ja sallivuse suurendamine ning kultuuridevahelise suhtluse ja kogukondade lõimumise soodustamine. Taotlusvooru fookuse ulatuses peavad tegevused toetama noorte vaimse tervise edendamist ja üldpädevuste arendamist. 

21.09.23

Projekt „Jõelähtme valla kui turismisihtkoha arendamine"

Toetuse saaja: Jõelähtme Vallavalitsus

Projekti kestvus: 20.10.2022-16.02.2023

Rahastaja: Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus koostöös partneriga Eesti Disainikeskusega

Meede: Turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklass, ERF

Toetuse suurus: Projekti maksumus on 14 328,32 eurot, millest toetuse summa 13 828,32 eurot.

Toetaja: Euroopa Regionaalarengu Fond.

Projekti eesmärgiks oli arendada ja turule tuua uusi turismiteenuseid ning muuta need külastajatele atraktiivsemaks ja kättesaadavamaks disainmõtlemise ja digilahenduste kaasabil. Kuidas saada Jõelähtme valla külastatavusest kasu nii, et saadav tulu jääks piirkonda, küladele, kogukondadele.

28.12.22

Jõelähtme valla kriisivalmisoleku suurendamine (satelliit-telefoni komplektide ja varugeneraatori) soetamine

Toetuse saaja: Jõelähtme Vallavalitsus

Projekti kestvus: 1.09.22 - 31.12.22

Rahastaja: Päästeamet

Meede: Kohalike omavalitsuste kriisivalmisoleku suurendamine

Projekti maksumus:  Projekti läbiviimiseks eraldatud toetuse summa on 36 300 eurot.

Projekti toel luuakse Jõelähtme valla kriisiks valmisoleku ja elutähtsate teenuste säilitamise võimekus, läbi oluliste osapooltega side- ja elektriühenduste säilitamise, et ka kriisisituatsioonis tagada elutähtsad teenused. Soetatakse neli SAT telefoni ja mobiilne generaator, koos nende kasutusvalmidusse seadmisega.

27.07.22

2021 Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF)

Euroopa Regionaalfondi (ERF) vahendid

Projekti aeg: 1.06.2021 - 1.09.2022

Projekt Taotluse nr Meede Tegevused Otsuse kuupäev Kogu summa Toetuse summa
Saviranna trepid - avatud juurdepääs merele 83302000380 EMKF meede 3.3 Strateegiate rakendamine Projekti toel rajatakse rannaküla (Saviranna küla) ja sellega piirneva küla (Kallavere küla) elanikele kaks juurdepääsuteed koos treppidega mereranda. Eesmärk on taastada rannarahva tradistiooniline side mere ja kalandustegevusega ning soodustada ühistegevuste arendamist. 28.06.21 62 864 56 578

 

 

27.07.22

Loo aleviku tänavavalgustuse renoveerimine

Toetuse saaja: Jõelähtme Vallavalitsus

Projekti number: 2014-2020.6.03.18-0162 

Meede: Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine

Projekti alguse ja lõpu aeg: 1.01.2019-31.12.2021

Rahastaja: Riigi Tugiteenuste Keskus

Toetuse suurus: kogumaksumus 397 000 eurot, millest toetus 234 230 eurot (59%).

Loo alevikus renoveeritakse Euroopa liidu ühtekuuluvusfondist saadud toetuse abil korrusmajade vaheline tänavavalgustus. Nõukogudeaegne naatriumlampide ja õhuliidel asetsev valgustus asendatakse kaasaegsete LED lampide ja maakaablitega valgustuspostidega. Ühtekokku renoveeritakse 149 valgustit.

3.10.22

Kostivere aleviku tänavavalgustuse renoveerimine

Toetuse saaja: Jõelähtme Vallavalitsus

Projekti number: 2014-2020.6.03.19-0189 

Meede: Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine

Projekti alguse ja lõpu aeg: 1.01.2019-31.12.2021

Rahastaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti maksumus: 277 920 eur, millest toetuse suurus 180 648 eur (65%)

Kostivere alevikus renoveeritakse era- ja korrusmajade vaheline tänavavalgustus. Nõukogudeaegne naatriumlampide ja õhuliidel asetsev valgustus asendatakse kaasaegsete LED lampide ja maakaablitega valgustuspostidega. Ühtekokku renoveeritakse 83 valgustit. 

Toetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna „Energiatõhusus" meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine" tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine" eesmärkide elluviimiseks.

 

3.10.22

Loo lasteaia renoveerimine

Toetuse saaja: Jõelähtme Vallavalitsus

Projekti number: Kliima.1.01.17-0080

Rahastusallikas: Heimekaubanduse kauplemissüsteem (HKS)

Tähtaeg: 1.01.2018-30.04.2021

Toetuse suurus: maksumus kokku 195 000 eur, millest toetus 99 450 eur (51%)

Loo lasteaed Pääsupesa renoveeriti Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) „Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse" programmi abil. Programmi vahenditest soojustati lasteaia põrandad ja ehitati välja nõutav sundventilatsioon. 

3.10.22

Ohtlike jäätmete kogumisringide kogumine Harjumaa maaomavalitsustes 2020-2021

Toetuse saaja: Mittetulundusühing Jäätmehalduskeskus

Projekti number: 18085

Rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

Programm: KIKi keskkonnaprogramm, ringmajanduse alamprogramm

Projekti maksumus: maksumus kokku 36 823 eurot, millest toetuse summa 33 140,60 eurot.

Jõelähtme vallavalitsus osales 2020 aastal Harju maakonna projektis "Ohtlike jäätmete kogumisringide kogumine Harjumaa maaomavalitsustes 2020-2021".

Projekti olid kaasatud järgmised kohalikud omavalitsused: Anija, Harku, Jõelähtme, Raasiku vald.

Projekti eesmärgiks oli ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine kahe aasta jooksul, et eemaldada kodumajapidamistest ohtlikud jäätmed, s.h. asbesti sisaldavad jäätmed".

27.07.22

Tallinna linnapiirkonna kergliiklusteede võrgustiku arendamine Jõelähtme valla territooriumil

Toetuse saaja: Jõelähtme Vallavalitsus

Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF)

Meede: 2014-2019.9.1.1 Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arendamine

Projekti tähtaeg: 01.01.2019-31.05.2020

Toetuse suurus: maksumus kokku 374 203 eur, millest toetuse summa 317 869 eur (84,95%)

Projekti „Tallinna linnapiirkonna kergliiklusteede võrgustiku arendamine Jõelähtme valla territooriumil. 4.osa" elluviimisega , mis seisneb Maardu; Raasiku tee 2,2 km pikkuse kergtee rajamises koos tänavavalgustusega. Sellega paraneb tunduvalt Parasmäe asula elanike liiklusohutus ning tõuseb nende elukvaliteet.

27.07.22

Tallinna linnapiirkonna kergliiklusteede võrgustiku arendamine Jõelähtme valla territooriumil (3.osa)

Toetuse saaja: Jõelähtme Vallavalitsus

Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF)

Meede: 2014-2019.9.1.1 Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arendamine

Projekti tähtaeg: 10.05.2017-30.06.2018

Toetuse suurus: maksumus kokku 250 573 eur, millest toetuse summa 212 987 eur (85%)

Projekti „Tallinna linnapiirkonna kergliiklusteede võrgustiku arendamine Jõelähtme valla territooriumil. 3.osa" elluviimisega , mis seisneb riigitee nr 11261 äärde km-l 0,0 - 1,11 kergtee rajamises ning kergteed 0,6 km ulatuses, paranevad tunduvalt Jägala-Joa piirkonna elanike liiklusolud ning tõuseb nende elukvaliteet.

27.07.22

Tallinna linnapiirkonna kergliiklusteede võrgustiku arendamine Jõelähtme valla territooriumil (2.osa)

Toetuse saaja: Jõelähtme Vallavalitsus

Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF)

Meede: 2014-2019.9.1.1 Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arendamine

Projekti tähtaeg: 16.07.2018-30.06.2019

Toetuse suurus: maksumus kokku 581 539 eur, millest toetuse summa 494 308 eur (85%)

Projekti „Tallinna linnapiirkonna kergliiklusteede võrgustiku arendamine Jõelähtme valla territooriumil. 2.osa" sisuks on Kostivere asula ühendamine Tallinna kergteevõrgustikuga. Jõelähtme vallavalitsuse ja EL finantseerimisel ehitatakse 4,4 km pikkune kergteelõik Kostivere alevikust kuni prügila sõlme ringristmikuni. Lähtudes eelnevatest kokkulepetest ehitatakse projektiväliselt Maanteeameti finantseerimisel 1 km lõik prügila sõlme ringristmikust kuni Tallinna kergteevõrgustikuni.

27.07.22

Tallinna linnapiirkonna kergliiklusteede võrgustiku arendamine Jõelähtme valla territooriumil (1.osa)

Toetuse saaja: Jõelähtme Vallavalitsus

Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF)

Meede: 2014-2019.9.1.1 Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arendamine

Projekti tähtaeg: 1.05.2016-31.07.2017

Toetuse suurus: maksumus kokku 879 919 eur, millest toetuse summa 741 981 eur (85%)

Projekti „Tallinna linnapiirkonna kergliiklusteede võrgustiku arendamine Jõelähtme valla territooriumil. 1.osa" käigus ehitatakse Saha tee äärde kergliiklustee, mille pikkuseks on 3,2 km. Kergliiklusteede ehitamisega paraneb tunduvalt liiklusohutus piirkonnas ning tõuseb Loo asula elanike elukvaliteet.

27.07.22

Väikelahendused Jõelähtme valla koolide HEV õpilastele

Toetuse saaja: Jõelähtme Vallavalitsus

Projekti number: 2014-2020.1.04.19-0233

Rahastaja: Riigi Tugiteenuste Keskus, ERDF

Projekti aeg: 1.04.2020 - 30.10.2021

Toetuse suurus: projekti maksumus kokku 54 784 eur, millest toetuse summa 46 567 eur (85%)

Jõelähtme valla koolides on loodud HEV-õpilaste õppimist ja liikumist toetavad tingimused, mis aitavad kaasa hariduslike erivajadustega laste võimetekohasele füüsilisele ja vaimsele arengule. HEV-õpilaste heaolu tagamine koolikeskkonnas tugineb kaasava hariduse põhimõtetele ning soodustab kogu koolipere ja kogukonna väärtushinnangute kujundamist. Tulemusena on HEV-õpilaste õpetamise kvaliteet kasvanud ning tuge vajavate laste toimetulekuoskused suurenenud.

27.07.22

Projekt "Tervikliku sotsiaalhoolekandelise abi mudeli välja arendamine ja kasutusele võtmine hoolduskoormusega tööealiste inimeste toetamiseks Jõelähtme vallas"

Meetme 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused tegevus 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused"

 

Projekti elluviija: Jõelähtme Vallavalitsus

Projekti number: 2014-2020.2.02.19-0209

Projekti periood: 01.01.2020-31.12.2021

Projekti maksumus kokku: 198 910,00 eurot, millest ESF toetus on 149 182,50 eurot (75%).

 

Projekti eesmärk on tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine või tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks 

Projekti tulemusena on tervikliku sotsiaalhoolekandelise abi mudeli toel vähendatud vähemalt 60 tööealise inimese hoolduskoormust ning vähemalt 50% neist on tööturul.

Projekti tulemuseni jõudmiseks:

 • Arendatakse välja ja võetakse kasutusele tervikliku sotsiaalhoolekandelise abi mudel.
 • Pakutakse hoolduskoormusega inimestele nende vajadustest ja isiklikest eelistustest lähtuvalt võimalust osaleda tugigruppides ja/või saada individuaalset nõustamist.
 • Mudeli järjepidevaks arendamiseks kaasatakse ekspert, kogutakse ja analüüsitakse järjepidevalt tagasisidet ning tehakse vajalikke parandusi.
 • Hoolduskoormusega inimestele ja hooldusvajadusega inimestele, samuti abi osutajatele hüvitatakse teenuse osutamiseks vajaliku transpordiga seotud kulutused.
 • Jõelähtme valla päevakeskuses Kostivere alevikus Mõisa tee 2a-3 remonditakse ruumid hooldustoimingute ja päevahoiuteenuse osutamiseks. Täna päevakeskusena kasutatavasse hoonesse luuakse remondi tulemusena uus ligipääsetav sissepääs ning kohandatud pesemis- ja tualettruum, mis on vajalikud päevahoiuteenuse osutamiseks ja hooldustoiminguteks.
 • Mudeli sisuks olevate integreeritud hoolekandeteenuste osutamiseks võetakse tööle hooldustöötajad, kellele kindlustatakse vajalik väljaõpe ja motiveeriv töötasu.

Lisainfo: Pilleriin Kurg, tel. 53 001 542, e-post pilleriin.kurg@joelahtme.ee

 

3.08.22

Uuenduslike noorsootöö mudelite väljatöötamine ja rakendamine noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks

 

Harju Koostöögrupp, kuhu kuuluvad Anija vald, Jõelähtme vald, Kose vald, Maardu linn, Raasiku vald, Rae vald ja Viimsi vald osaleb kohalike omavalitsuste noorsootöö arendamise tegevussuunas.

Programmi eesmärk on läbi uuenduslike noorsootöö mudelite luua uusi võimalusi ja kaasata rohkem noori noorsootöösse. Programmis osalevad omavalitsused on analüüsinud piirkonna noorsootöö kitsaskohti ja noorte vajadusi, seadnud endale arengueesmärgid ning koos valdkondlike ekspertidega töötanud välja uuenduslikud mudelid, mida piloteeritakse kahe aasta jooksul. Hiljem peavad mudelid olema kohaldatavad ka teistele piirkondadele.

Programmi kestvus: 02.01.2019 kuni 31.12.2020.

Programmi maksumus: maksimaalselt 423 289 eurot.

Peamised tegevused: olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine, uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu, sh:

• Luuakse andmebaas vabatahtlikest, kes soovivad panustada noortevaldkonda.

• Luuakse digilahendus, milles on noortele mõeldud piirkonna info (sh sündmused, üritused) koondatud ühisesse veebikeskkonda. Veebikeskkonna baasil luuakse noorte infoäpp ja chatbot.

• YouTube Factory tegevused, mille raames koolitatakse piirkonnas 360 youtuberit, kes hakkavad tootma kvaliteetse sisuga noorteinfot (videoklipid, vlogid).

• Piirkonna noorsootöötajate vahetused (kokku 19 noortekeskuses).

Tulemused: rohkem Anija, Jõelähtme, Kose, Raasiku, Rae ja Viimsi valla ning Maardu linna noori on kaasatud noorsootöösse. Planeeritav noorsootöö teenustes osalevate noorte sihttase tegevuste lõppedes on 60%, st kaasatakse vähemalt 12% uusi piirkonna noori. Noortele luuakse piirkonda 21 uut võimalust.

Lisainfo kodulehtedelt:

Anija Vallavalitsus https://anija.kovtp.ee/vallavalitsus

Jõelähtme Vallavalitsus http://joelahtme.kovtp.ee/

Kose Vallavalitsus https://www.kosevald.ee/

Maardu Linnavalitsus http://maardu.kovtp.ee/

Raasiku Vallavalitsus http://raasiku.kovtp.ee/

Rae Vallavalitsus https://www.rae.ee/

Viimsi Vallavalitsus https://www.viimsivald.ee/

Vastutaja: Anija Vallavalitsus.

Kontaktisik: Anija valla abivallavanem Marge Raja tel 619 9005 või 512 5245, e-post marge.raja@anija.ee.

Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Haridus- ja Noorteamet.

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" raames.

Infohundi esimene reklaam, mis on suunatud noortega töötavatele spetsialistidele. Videos rändame aastasse 2035 ja teeme algusaegadele tagasivaate. Reklaamis on lühiülevaade võimalustest, mida meie mudel noorsootöötajatele pakub. Esimesed liitujad 2020 aasta lõpuks on kõik meie koostöögruppides (Saaremaa, Muhu, Hiiumaa, Harjumaa, Järva vald) noortega töötavad spetsialistid

 

26.07.22

Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" I taotlusvoor

 

Projekt „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Jõelähtme vallas"

Projekti number 2014-2020.2.05.18-0148

Projekti periood 01.08.2018-31.07.2019

Projekti maksumus kokku on 18 744 eurot, millest ERF toetus on 15 932,40 eurot ja Jõelähtme Vallavalituse omaosalus kuni 2 811,60 eurot.

Tegevuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Meetme tegevusest toetatakse kohanduse saaja eluruumi kohandamist: liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist; hügieenitoimingute parandamiseks; köögitoimingute parandamiseks.

Projekti tulemusena on kohandatud 3 tööealise puudega inimese eluase
erivajadustele vastavaks ning loodud paremad elamis-, õppimis- ja
töötamistingimused.

 

Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" II taotlusvoor

 

Projekt „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Jõelähtme vallas (II voor)"

Projekti number 2014-2020.2.05.19-0184

Projekti periood 01.08.2019 - 31.07.2020

Projekti maksumus kokku on 14 032,00 eurot, millest ERF toetus on 11 927,20 eurot (85%) ja Jõelähtme Vallavalituse omaosalus 2 104,80 eurot.

Tegevuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Meetme tegevusest toetatakse kohanduse saaja eluruumi kohandamist: liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist; hügieenitoimingute parandamiseks; köögitoimingute parandamiseks.

Projekti tulemusena on kohandatud 3 tööealise puudega inimese eluase
erivajadustele vastavaks ning loodud paremad elamis-, õppimis- ja
töötamistingimused.

 

 

2013-2020 Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetused
 

Projekti nimi  

Maksumus

(€)

Toetuse summa (€)

Valdkond

Rahastus-allikas Periood

Otsuse

kuupäev

Kostivere aleviku tänavavalgustuse renoveerimine 277 920,00 180 648,00 Tänavavalgustuse taristu renoveerimine CF 2014-2020 16.03.2020
Loo aleviku tänavavalgustuse renoveerimine 397 000,00 234 230,00  Tänavavalgustuse taristu renoveerimine CF 2014-2020 28.01.2019
Ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine Jõelähtme vallas 2019-2020 aastal 16 651,40 14 987,66 Ringmajandus Keskkonna-programm   17.12.2018
Loo lasteaia renoveerimine 195 000,00 195 000,00 Avaliku sektori KOV allsektori lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine HKS Kliima.1 28.06.2017
Jõelähtme vallas ohtlike jäätmete kogumisringi korraldamine 1 979,12 1 781,21 Jäätmekäitlus KP   14.06.2016
Haljava lauda lammutamine 8 736,00 7 836,19 Jäätmekäitlus KP   14.06.2016
Loo aleviku soojusmajanduse arengukava koostamine 5 090,40 4 158,00 Soojusmajanduse arengukava koostamine CF 2014-2020 01.09.2015
Kostivere aleviku soojusmajanduse arengukava 3 840,00 3 456,00 Soojusmajanduse arengukava koostamine CF 2014-2020 09.10.2015
Maardu küttehoidla lammutamine 5 976,00 4 560,00 Jäätmekäitlus KP   02.12.2014
Jõelähtme valla elanikelt ohtlike jäätmete kogumine 2 533,44 2 280,00 Jäätmekäitlus KP   19.06.2013
Aruaru küüni lammutamine 4 044,00 3 639,60 Jäätmekäitlus KP   19.06.2013

 

3.10.22

Projekt "Aruaru küüni lammutamine"

Projekti teostaja: Jõelähtme vallavalitsus

Rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Meede: KIKi maakondlik jäätmekäitluse programm

Teostamise aeg: Aruaru küün lammutati 1. novembriks 2013. 

Projekti maksumus: 6000 eurot, millest KIKi toetuse summa 3639,60 eurot. 

 

Jõelähtme vallavalitsus sai 2013. aastal rahastuse Aruaru küüni lammutamiseks. Toetus eraldati Määruse § 4 lg 5 alusel (Maastikupilti kahjustavate kasutusest väljalangenud ehitiste likvideerimisega seoses toetatakse kohaliku omavalitsuse hinnangul maastikupilti kahjustava lagunenud ja kasutusest väljalangenud põllumajandus-, tööstus- või militaarehitise lammutamist ja sellest tekkinud jäätmete käitlemist, sealhulgas taaskasutuse ja ringlussevõtu soodustamist ja maa-ala koristamist).

Tööde teostajaks oli OÜ Rasmek.

 

1.09.22

Kostivere Põhikooli rekonstrueerimine ja multifunktsionaalse kogukonnakeskuse ehitus

Projekti elluviija: Jõelähtme vallavalitsus

Rahastaja: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

Meede: EL toetus, kohalike investeeringute programm 

Objekti valmimise aeg: 31.07.2013.

Projekti summa: toetuse suurus 1,2 milj eurot, omafinantseering 1 miljon eurot 

Kostivere koolihoone ehitustööd kestsid ca aasta - uued ruumid valmisid põhikoolil, muusikakoolil, perearstikeskusel ja raamatukogul. Kostivere asula sai kaasaegse ja multifunktsionaalse koolimaja.

Jõelähtme vallavalitsus rahastas lisaks kogu hoone omaosalusele ka uue sisustuse soetamist.

 

2010-2020 aasta Leader projektitaotluste seisu näeb allpool olevast failist

Jõelähtme vallaga seotud aastate 2010-2020 LEADER projektide koondinfo

 

2012-2013 Neeme sadama läänepoolse muulkai taastamine ja sadama akvatooriumi puhastamine setetest

Projekt teostati 2012-2013 aastatel Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi, Euroopa Regionaalarengufondi toel. Projekti kogumaksumus 214 098 eurot.

 

2010 aasta projektitaotluste seisu näeb allpool olevast failist

2007-2008 Piirkondliku arengu kavandamise programmist toetati projekti

"Rebala muinsuskaitseala turismitoote väljaarendamise kava koostamine"


 1.04.2008 Valminud on lõppdokumendid:

16.01 & 30.01.2008 Kostivere mõisa arendusideede hindamine:

31.12.2007 Valmis kontseptsiooni lõppdokument

6.11.2007 Ideede hindamine:

12. ja 19.10.2007 ajurünnakute grupeeritud tulemused:

5.10.2007 toimus muinsuskaitseala fookuse valimine. Ettekanded ja tulemused:

 Projekti eesmärkidest ja teostajatest loe täpsemalt siit

 

Seotud failid:

SA Keskkonnainvesteeringute keskuse toetus:

 • Haljava lauda lammutamine

KIK toel lammutati vana kasutusest väljalangenud laut Haljava külas. Projekti kogumaksumuseks kujunes 8736 eurot, millest projektitoetus moodustas 7836,19 eurot. Lammutatud kohale külvati muruseeme.

 

 • Maardu küttehoidla lammutamine

KIK toel lammutati vana kasutusest väljalangenud küttehoidla Maardu külas, mõisa vahetus läheduses. Projekti kogumaksumuseks kujunes 5976 eurot, millest projektitoetus moodustas 4560 eurot. Lammutatud koht kaeti mulla ja muruga.

 

 

Jõelähtme Vallavalitsuse poolt PRIA toetusega (LEADER-programmi abil) teostatud projektid:

 • Kostivere mõisa restaureerimisprojekti koostamine

Projekti maksumus 44 890 eurot, millest toetuse summa  40 401 eurot

 • Kostivere mõisa 2. korruse akende renoveerimine

Projekti maksumus13 848 eurot, millest toetuse summa 10 113 eurot

 • Kostivere mõisa fuajee remont

Projekti maksumus 26 484 eurot, millest toetuse summa 18 539 eurot

 • Kostivere mõisa teatri- ja kammersaali remont (koos WC-ga)

Projekti maksumus 97 858,80 eurot, millest toetuse summa  67 849 eurot

 • Kostivere mõisa ajaloo-toa ja garderoobi rekonstrueerimine

Projekti maksumus 73 852,20 eurot, millest toetuse summa 44 311,32 eurot